♥ 7 ส K:\LAN + Cloud ปี 2 (Share-K -Online -Together : SKOT )

ประสิทธิ์

นายประสิทธิ์ อภิรมานนท์

เหตุผลและที่มา

ในปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบงาน7ส K:\LAN (Drive K:) เพื่อให้สะดวกต่อการสื่อสารผ่าน Drive K ระหว่างหน่วยงาน และภายในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยได้มีการปรับพื้นที่ (Drive K:) ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของทุกหน่วยงานเพิ่มจากเดิม 320 GB เป็น 1TB และกำหนดพื้นที่ให้ผู้ใช้ โดย User บุคคล คนๆ 2 GB แต่ถ้า User หน่วยงานๆ ละ 10 GB  ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากดำเนินกิจกรรมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  พบว่า

บางหน่วยงานยังมีการใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเกินกว่าที่กำหนดไว้ มี File มากเกินความจำเป็น ข้อมูลบางส่วนยังคงเป็นข้อมูลขยะคือใช้ประโยชน์แล้วไม่มีการลบทิ้ง ซึ่งจะส่งผลให้หาข้อมูลได้ช้า เครื่องserverทำงานช้าลง และจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เต็มในอนาคต บางหน่วยงานสามารถจัดการกับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองได้ดีเป็นระบบ ระเบียบ มีข้อมูลที่เป็นขยะน้อยลง ซึ่งสามารถนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลของตนเองได้ จากข้อมูลดังกล่าวกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายใน จึงนำผลงานการพัฒนาระบบงาน7ส K:\LAN ที่ดำเนินการในปี 2557 มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลของตนเองได้ดี เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดจากระบบเดิมคือ พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 เรียกใช้ข้อมูล (Drive K:) ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยใส่ Username และ Password ก่อนเข้าถึงข้อมูล

กระบวนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอด ปีที่ 2

u581

แผนการพัฒนาต่อยอดการใช้งาน (Drive K:) ผ่านระบบ Internet ปี 2558

          ผู้ที่ใช้งาน (Drive k:)  ผ่านระบบเครือข่าย Internet สามาร download File ที่ต้องการมาแก้ไขในเครื่องได้ แต่ยังไม่ให้สิทธิ์บันทึกหรือลบ File ผ่านระบบเครือข่าย Internet ให้สิทธิบันทึกและลบ File ผ่านระบบ Lanเท่านั้นเพื่อป้องกันการลบที่ผิดพลาด   

u582

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อค้นหาต้นแบบในการบริหารจัดการข้อมูลใน Drive K
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานบริหารจัดการข้อมูลใน Drive K
  3. เพื่อพัฒนาต่อยอดให้ใช้งาน (Drive K:) ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การใช้พื้นที่การสื่อสารในระบบเครือข่าย (Drive K:) มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ มีพื้นที่ใช้งานเพิ่มขึ้น เอกสารที่ไม่ได้ใช้งานถูกกำจัดทิ้ง  ไม่มี file ขยะ
  2. ระบบการสื่อสารข้อมูลใน (Drive K:) เป็นรูปแบบเดียวกัน
  3. สามารถเรียกใช้ข้อมูล (Drive K:) ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยใส่ Username และ Password ก่อนเข้าถึงข้อมูล

ก่อนทำ KM  (ปี 2556)

            ก่อนการทำ KM พบว่ามีพื้นที่การใช้งานใกล้เต็มความจุของฮาร์ดดิสก์ ซึ่งมีพื้นที่เหลือเพียง 811MB

u583 u584 u585 u586

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

บริหารยุทธฯ58
บริหารยุทธฯ58
%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AF58.pdf
1.2 MiB
317 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น