♥ การพัฒนารูปแบบการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์(หญ้าฮี๋ยุ่ม)

ตั๋ง

นายศิวพล   สุวรรณบัณฑิต

การทบทวนการจัดการความรู้

จากการพัฒนาโปรแกรมการอยู่ไฟหลังคลอดปีของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่พ.ศ.2553ถึงปี 2557 ทำให้ได้รูปแบบการอยู่ไฟที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้แก่  การนวดตัว  ทับหม้อเกลือ การประคบเต้าอบไอน้ำสมุนไพร อาหารสมุนไพรบำรุงน้ำนม และได้นวัตกรรมอยู่ไฟหลังคลอด เช่น

ชุดอยู่ไฟหลังคลอดอเนกประสงค์ เพื่อการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายหญิงหลังคลอดอีกทางเลือกหนึ่งหญิงหลังคลอดแต่เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาการวิจัยงานสมุนไพรที่ใช้ในการอยู่ไฟหลายชนิด และแต่ละชนิดมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูสุขภาพของมารดาหลังคลอด ตัวที่สำคัญคือ หญ้ารีแพร์ ด้วยการนั่งถ่าน ซึ่งทางคลินิกแพทย์แผนไทยเล็งเห็นผลดีหากของการนำหญ้ารีแพร์มาใช้ในรูปแบบการให้บริการ เป็นการพัฒนารูปแบบการนั่งถ่านด้วยหญ้ารีแพร์เพิ่มเติมเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของหญิงหลังคลอดในการฟื้นฟูสุขภาพ

 วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

1.พัฒนารูปแบบการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์

2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การให้บริการอยู่ไฟหลังคลอด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้รูปแบบการอย่าไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์ ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและที่เป็นมาตรฐานของ

2.ได้แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการอยู่ไฟหลังคลอด

 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ และการคัดเลือกองค์ความรู้ที่มาจัดการความรู้

ปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ซึ่งแผนการจัดการความรู้คือกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management process) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน การจัดความรู้ให้เป็นระบบโดยการรวบรวมความรู้ต่างๆที่ได้มาพัฒนารูปแบบการอยู่ไฟด้วยหญ้ารีแพร์   และจัดให้เป็นหมวดหมู่  โดยสรุปเป็นแผนผังและการคัดเลือกองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเลือกข้อที่สำคัญที่สุดที่คิดว่าต้องดำเนินการก่อนมาจัดการความรู้

upic1359

แผนผังสรุปการสร้างและแสวงหาความรู้ เรื่อง  การจัดตั้งทีมงาน

upic1459

กระบวนการจัดการความรู้

การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิดวางแผนการดำเนินการการพัฒนารูปแบบการให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์ มีการประชุมกลุ่มและผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมดำเนินการวางแผน มอบหมายหน้าที่ในแต่ละครั้ง เพื่อให้กิจกรรมสามารถเป็นไปได้ตามแผนงาน และมีการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบรวมการจัดการความรู้ 5 ครั้ง รายละเอียดดังตาราง

upic1559

ครั้งที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 คัดเลือกองค์ความรู้ที่จะนำมาจัดการความรู้ : 1.การพัฒนารูปแบบการอยู่ไฟ และ2.การประชาสัมพันธ์

upic1659

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1   :  1.ได้องค์ความรู้ที่จะนำมาจัดการความรู้2.ได้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุเพื่อร่วมกันวางแนวทางแก้ไข

 DAR 1  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการอยู่ไฟด้วยหญ้ารีแพร์โดยการหาข้อมูลอย่างละเอียด 

ครั้งที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์

upic1759upic1859

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2   :  1.ได้องค์ความรู้ในการอยู่ไฟด้วยหญ้ารีแพร์ 2.ได้ทราบถึงปัญหา และสาเหตุเพื่อร่วมกันวางแนวทางแก้ไข

DAR 2 ควรมีการเน้นการประชาสัมพันธ์การอยู่ไฟหลังคลอดอย่างปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์การให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์ และคิดสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับทัศนคติเชิงลบกับผู้รับบริการ

ครั้งที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้ารูปแบบบริการและการประชาสัมพันธ์

upic1959

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2   :

1.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ บอร์ดความรู้

2.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย โรงเรียนพ่อแม่  สถานีวิทยุ ฯลฯ

DAR 3 ควรมีการสรุปเป็นแนวทางรวบรวมไว้เป็นองค์ความรู้ และรูปแบบการให้บริการ

 ครั้งที่ 5 ทบทวนหลังทำกิจกรรม After Action Revie (ทบทวนหลังทำกิจกรรม, ถอดบทเรียน, สรุปผล )     

upic2059

ถอดบทเรียนจากกิจกรรมทั้งหมด และปัจจัยแห่งความสำเร็จ

upic2159

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

                

 

 

 

แผนไทย58
แผนไทย58
%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A258.pdf
1.2 MiB
783 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น