♥ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ด้วยเพื่อนช่วยเพื่อน

วนาพร

นางวนาพร   คณาญาติ 

เหตุผลและที่มา

งานให้บริการปรึกษามีเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมาผลการประเมินสุขภาพจำนวน 3 คน อยู่ในกลุ่ม A จำนวน 1 คน และ อยู่ในกลุ่ม  C จำนวน 2 คน  เป็นเจ้าหน้าที่ที่เริ่มมาปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557  ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน มีผลเลือด Cholesterol  เกินเกณฑ์ จากผลการตรวจสมรรถภาพทางกาย (In body) จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่งานให้บริการปรึกษา มวลไขมันเกินเกณฑ์ จำนวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 BMI มีภาวะอ้วนอันตราย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  25  ไขมันช่องท้องเกินเกณฑ์จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 รอบเอวเกินเกณฑ์จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 75  Fitness score ต่ำ จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25

ดังนั้น งานให้บริการปรึกษา ได้เลือกกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.ด้วยเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์ฯ ที่ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้เกิดการตระหนักและเห็นคุณค่า  ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพของตนเองและในหน่วยงาน โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูล ต่อการมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดี  การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน สกัด สะกด สะกิด ชวนกันออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมออกกำลังกายในที่ทำงาน การควบคุมอาหาร โดยใช้โต๊ะอาหารโซนสีบอกปริมาณแคลอรี่ ประเภทของอาหารที่รับประทาน เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของบุคลากร  โดยมีแกนนำสุขภาพในการทำหน้าที่ให้ความรู้ และสนับสนุนให้เกิดทักษะในการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ.และ3 ส รวมทั้งการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของบุคลากร  ถ้าไม่ได้รับการดูแล แก้ไข หรือบุคลากรขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง จะส่งผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของบุคลากร และการปฏิบัติงาน

ตัวดัชนีชี้วัด

ร้อยละ 67  ของบุคลากรในหน่วยงานมีน้ำหนักเกิน  มีน้ำหนักลดลงหรือคงที่

ร้อยละ  67 ของบุคลากรในหน่วยงานมีรอบเอวเกิน  มีการดูแลรอบเอวให้คงที่ หรือลดลง

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

     เพื่อใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรงานให้บริการปรึกษามีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ 3 อ.อย่างต่อเนื่อง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

งานให้คำปรึกษา58
งานให้คำปรึกษา58
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B258.pdf
1.1 MiB
565 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น