♥การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ

♥การพัฒนารูปแบบการคัดแยกขยะ

จัดทำโดย เยาวลักษณ์ กาญจนะ ,นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น
            ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จากการรายงานสถานการณ์การเกิดขยะมูลฝอยระดับประเทศ พบปัญหามลพิษด้านขยะมูลฝอยวิกฤตมากกว่าปัญหามลพิษอื่นๆโดยมีขยะมูลฝอยทั่วประเทศต่อปีมากกว่า 26 ล้านตัน เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อ 50,481 ตัน อัตราการเกิดขยะเท่ากับ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 38ซึ่งการรายงานจากกรมควบคุมมลพิษ “สถานการณ์มลพิษ 2559” มูลฝอยชุมชนเพิ่ม 1.9 แสนตัน 43% กำจัดไม่ถูกต้อง38 และในอนาคตคาดว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าขยะภายในศูนย์อนามัยที่ 3 ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จากการสุ่มประเมิน ตรวจพบว่า ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิลทิ้งรวมกันร้อยละ 100 และมีการทิ้งรวมกันในถังขยะทั่วไปร้อยละ 100 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บขยะติดเชื้อพบว่า

ปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มจากเดิมร้อยละ 14.30 ทำให้เพิ่มต้นทุนในการจัดการขยะติดเชื้อที่ทำลายเพิ่มขึ้นและจากปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการจัดการขยะภายใน ศูนย์ 3 พบว่าการจัดการขยะที่ไม่ประสบความสำเร็จ เกิดจากกระบวนการจัดการที่ไม่ชัดเจน ของคู่มือและแนวทาง ร้อยละ 33.3 ความไม่ชัดเจนของถังขยะ เช่นสัญลักษณ์หรือป้ายไม่ชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 33.3 เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ร้อยละ 27
จากปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนั้น คิดว่าการจัดการขยะที่เป็นปัญหาที่สำคัญที่ที่สุดที่สามารถแก้ไขได้คือกระบวนการการคัดแยกขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการคัดแยกขยะในทิศทางเดียวกัน มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

กรรมการสิงแวดล้อม60
กรรมการสิงแวดล้อม60
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A160_2.pdf
1.0 MiB
239 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น