♥พัฒนาการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย

♥พัฒนาการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย

จัดทำโดย นางวารี อรุณเรืองสวัสดิ์และคณะ

    การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคฟันผุ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทาให้เด็กมีสุขภาพดี การป้องกันโรคฟันผุมีความสาคัญต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยโรคฟันผุในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรกและอัตราการผุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ1 – 3 ปี สาเหตุหลักที่ทาให้เด็กมีฟันผุมาจากพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการดูแลทาความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธี และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดโรคฟันผุอย่างรุนแรงได้ ทาให้เด็กมีความเจ็บปวดเคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติได้รับสารอาหารที่จาเป็นไม่เพียงพอ และส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัย อย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยลงเด็กส่วนหนึ่งต้องมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของเด็กในด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่พบมาก ในการจัดทาแนวทางการดาเนินงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2556 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของเด็ก ในระดับผลลัพธ์สุขภาพ 1 เรื่อง ได้แก่

เด็กปฐมวัย (3 ปี) มีฟันน้านมผุไม่เกินร้อยละ 50 โดยระบุไว้ในแผนงานการดูแลสุขภาพเด็กอายุ 3-5 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เห็นผลในระยะเวลา 1-2 ปี การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพฟันในเด็กปฐมวัยของสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ พบว่าในปี2560 สถิติอัตราการเกิดโรคฟันไม่ผุในเด็กอายุ 3 ปี มีฟันไม่ผุลดลงเรื่อยๆ โดยในไตรมาสที่1 (เดือนม.ค.) เด็กฟันไม่ผุ = 100% , ไตรมาสที่2 ( เดือนเม.ย.) เด็กฟันไม่ผุ = 50% , ไตรมาสที่3 (เดือนก.ค.)เด็กฟันไม่ผุ
= 33.33% ซึ่งหมายความว่าว่าอัตราการเกิดโรคฟันผุเด็กอายุ 3 ปี มีมากขึ้น และหน่วยงานพิจารณาว่าควรมีการดูแลส่งเสริมและป้องกัน เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากในเด็กวัยนี้ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี ห่างไกลจากโรคฟันผุ มีพัฒนาการที่สมวัย พร้อมที่จะมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพต่อไปอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1. เพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอย่างต่อเนื่องจากสถานบริการสู่ครอบครัว
2. เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการตรวจช่องปาก ประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อฟันผุ และฝึกทักษะการ
แปรงฟันให้ถูกวิธี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี 2. ผู้ปกครองสามารถดูแลสุขภาพช่องปากเด็กได้ เด็กมีฟันสะอาด และไม่มีฟันผุ 3. อัตราของการเกิดฟันไม่ผุมีจานวนเพิ่มมากขึ้น หรืออัตราการเกิดฟันผุลดน้อยลง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmงานเดย์แคร์61
Kmงานเดย์แคร์61
km%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%8C61.pdf
338.1 KiB
120 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น