♥เขียนอย่างไรให้ได้ทันเวลา (การพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง)

♥เขียนอย่างไรให้ได้ทันเวลา (การพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง)

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1 เพื่อพัฒนาใบขอซื้อขอจ้างให้ง่ายต่อการเขียน
2 เพื่อให้หน่วยงานที่ขอซื้อขอจ้างได้พัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้ (เหตุผลที่มา และความสาคัญ)
งานพัสดุ กลุ่มอานวยการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของศูนย์อนามัยที่ ๓ เพื่อให้ได้พัสดุ ตามความต้องการมีระเบียบและขั้นตอนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดหาเพื่อให้ได้พัสดุตามต้องการ และการที่จะได้พัสดุได้ถูกต้องและทันเวลาที่ต้องการใช้งานนั้น งานพัสดุต้องทราบถึงความต้องการของงานต่างๆ เพื่อที่จะรวบรวม จัดซื้อให้ทันตามความต้องการและถูกต้อง พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เอกสารสาคัญที่จะช่วยให้งานพัสดุ ทราบความต้องการใช้พัสดุ ของงานต่างๆ ภายในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ คือใบ ขอซื้อ/ขอจ้าง


การเขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง ของหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ฯ ยังพบข้อผิดพลาด หรือ เขียนไม่ถูกต้อหรือครบถ้วนตามแบบที่งานพัสดุฯ กาหนดไว้ ทาให้หน่วยงานฯ ได้ของไม่ทันเวลาตามที่ต้องการ หรือได้ของไม่ถูกต้องตามความต้องการใช้
ดังนั้น งานพัสดุ ได้มีการพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง ให้ง่ายต่อการเขียนและลดขั้นตอนในการขอซื้อ/ขอจ้าง เพื่อให้แต่ละหน่วยงานฯ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเขียนใบขอซื้อ/ขอจ้าง แต่ยังคงถูกต้อง ตาม พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

Kmพัสดุ61
Kmพัสดุ61
km%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B861.pdf
750.0 KiB
86 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น