♥การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อการจัดการความรู้ การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ
1.นางนัดดา วิรัติสกุล
2.นางมณฑวรรณ ยุชังกูล
3.นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์
4.นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
5.นางพรรณี ไพบูลย์
6.นางบุษรา ใจแสน
7.นางนาฏสินี ชัยแก้ว
8.นางกรุณา สุขแท้
การบ่งชี้ความรู้
2.1วิเคราะห์ปัญหาการตรวจราชการและนิเทศงาน จากการประชุมร่วมกับผู้อานวยการศูนย์และทีมผู้นิเทศ วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทางไกล สรุปการประชุมได้ดังนี้
รายงานการประชุมเตรียมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
…………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.พญ.ศรินนา แสงอรุณ
ผู้อานวยการ
2.นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3.นางพรรณี ไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4.นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5.นางนัดดา วิรัติสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
6.นางกรุณา สุขแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
7.นางนาฏสินี ชัยแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8.นางมณฑวรรณ ยุชังกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมทีมผู้นิเทศในการออกตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 ดังนี้

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 MiB
131 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น