♥การพัฒนาการดำเนินงานงานการเงินและบัญชี

การพัฒนาการดาเนินงานงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทา : งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาของปัญหา
การดำเนินงานภายใต้งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รวมทั้ง ลูกค้า
ภายนอก บริษัท ร้านค้า ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานกับ งานการเงินและบัญชี เมื่อมาติดต่อจะไม่ทราบว่างาน
การเงินและบัญชีให้บริการด้านใดบ้าง และต้องทาอย่างไรในการติดต่อ ประสานงานกับการเงิน ติดต่อกับใคร
ตรงไหน กับเรื่องเหล่านี้
1. งานจ่าย ลูกค้าภายใน และภายนอก
2. งานรับเงินและการออกใบเสร็จ ลูกค้าภายใน และภายนอก
3. งานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
4. งานการเบิกค่ารักษา
5. งานการเบิกค่าการศึกษา
6. งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
7. งานธุรการ สารบรรณ
8. งานออกใบเสร็จผู้รับบริการ OPD
9. งานเรียกเก็บ
ประเด็นปัญหา การค้นหาปัญหา
จากการสังเกตและเก็บข้อมูลลูกค้าภายในและภายนอกที่ผ่านมา พบว่า


งานจ่ายเงิน : เป็นเรื่องของการจ่ายเช็ค โอนเงิน รับได้ที่ใคร ระยะเวลาการจ่ายเงิน เมื่อมีการส่ง
เบิกแล้ว จะได้รับเงินภายในกี่วัน เบิกแบบไหนได้จ่ายเป็นเช็ค เบิกแบบไหนได้รับเงินเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ของลูกค้า
การเบิกค่ารักษา ค่าการศึกษา ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องถามกันทุกครั้งว่า ติดต่อตรงไหน
ปัจจัยหนึ่งที่เป็นเช่นนั้น ด้วยแผนผังภายในห้องไม่ชัดเจน ไม่บ่งชี้
ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกยังไม่การซักถามทุกครั้ง งานการเงินและบัญชีจึงเห็นว่าเราควร
ปรับปรุงอย่างไรให้งานการเงินเป็น หน่วยงานที่ มีความชัดเจน ในระบบการทางาน ให้เกิดความ Smart ของ
หน่วยงาน
กระบวนงานที่การเงินมีไม่ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ทาให้เจ้าหน้าที่ในงานการเงินเองไม่ปฏิบัติตาม
กระบวนงานที่กาหนด
แผนผังในหน่วยงาน ไม่มีการประชาสัมพันธ์ และจัดทาแผนผังที่ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าภายในและ
ภายนอกรับทราบ
งานการเงินขาดการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงลูกค้าภายในและภายนอก ในเรื่องต่างๆ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

การพัฒนาการดาเนินงานงานการเงินและบัญชี
การพัฒนาการดาเนินงานงานการเงินและบัญชี
km-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%9962_2.pdf
723.7 KiB
87 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น