♥การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)

การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)
(The survey of Coliform Bacteria field test kit demand in food and water sanitation workers, Regional Health 3)
ผู้รับผิดชอบ
นางกรุณา สุขแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทธิหญิง ฝอยทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายชำนาญ ม่วงแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางนพวรรณ ศรีชมภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวฐิรัศท์ชา รอดตัว
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ ชำนาญไพร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นางสาวเสาวนีย์ สาบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับคะแนนที่ 1
PDCA วงรอบที่ 1 สรุปการถอดบทเรียน วงรอบ 1 ประกอบด้วย
– พูดคุยหรือประชุม จนท.ในหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง) – สกัด ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ จากการทำ KM ในวงรอบที่ 1
– สรุป ขั้นตอน การพัฒนาจากความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ – แสดง ผลลัพธ์ จากการทำ KM ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้ประชุมทีมงานทั้งการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มากกว่า 2 ครั้ง เพื่อสรุปผลการถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมรองรับ “การพัฒนาระบบบริการชุดตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารและน้ำภาคสนาม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์” (ผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 และ อ.13) ซึ่งศูนย์อนามัยจะใช้ชุดทดสอบภาคสนามนี้เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำภาคสนามแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในอนาคตศูนย์อนามัยจะให้บริการจำหน่ายชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 การทำงานจัดการความรู้ (KM) ช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คณะทำงานได้สกัดองค์ความรู้ใหม่สำหรับใช้เป็นข้อมูลวางแผนการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13 เกิดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน เรื่อง “การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)” (The survey of Coliform Bacteria field test kit demand in food and water sanitation workers, Regional Health 3) ซึ่งในวงรอบที่ 1 ของการทำ PDCA ได้ผลการถอดบทเรียนออกมา 3 ส่วน ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์ 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน และ 3.ผลลัพธ์ คือ ประเด็นหลักสำหรับการสร้างแบบสอบถามสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ.11 และ อ.13) ในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3
2. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ.11 และ อ.13) เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน้า 2
ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ


1. ประชุมกลุ่มย่อยผู้เกี่ยวข้องกับงานในกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมจัดทำแนวปฏิบัติ และกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลออนไลน์
2. ประสานตัวแทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และส่งแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มเป้าหมายกรอกข้อมูลและตอบกลับ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
3. รวบรวมข้อมูลออนไลน์ที่ตอบกลับทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
4. เขียนรายงาน และจัดทำข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ PDCA รอบที่ 1
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ประเด็นหลักของข้อมูลที่ใช้สร้างแบบสอบถามในการสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ.11 และ อ.13) ในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3
ข้อมูลประเด็นหลักที่ใช้สร้างแบบสอบถามในการสำรวจความต้องการ
• สถานที่ปฏิบัติงานของผู้ใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม
– หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ./รพสต.)
– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ (สสจ./สสอ.)
• ตำแหน่งการปฏิบัติงาน
– เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข/สุขาภิบาล
– ผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
– พยาบาล
• เคยสั่งซื้อจากกรมอนามัย
• เคยสั่งซื้อจากหน่วยงานอื่นๆ
(ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริษัทเอกชน)
• ประสงค์ใช้บริการชุดทดสอบที่ผลิตจากศูนย์อนามัย
• ไม่ใช้บริการจากศูนย์อนามัย เนื่องจากต้นสังกัดจัดหาให้
• ความต้องการใช้ชุดทดสอบ อ.11 และความต้องการใช้ชุดทดสอบ อ.13
ใช้ชุดทดสอบเฉลี่ยหน่วยงานละกี่ขวด/ปี ใช้ชุดทดสอบสูงสุดกี่ขวด

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด กดดาวน์โหลด *

 

avatar

About

ใส่ความเห็น