♥ แนวทางการคัดแยกขยะทั่วไปตามหลัก 3 R

นางภาณินี สธนพานิชย์

ตามนโยบายที่ได้รับมาเรื่องการคัดแยกขยะ งานวิสัญญีจึงมาร่วมกันคิดหาแนวทางการคัดแยกขยะ โดยนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาทบทวนกัน เริ่มจากกำหนดประเภทขยะในแผนกว่าจะแบ่งเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง เพื่อว่าขยะที่ทิ้งลงไปแล้วไม่ต้องนำมาคัดแยกใหม่ ได้เป็น 11 ชนิด และภาชนะที่ใส่เป็นถุงพลาสติกหูหิ้ว ห้อยแขวนที่ข้างรถเตรียมยาในห้องผ่าตัด แต่พบว่ายังใช้การได้ไม่ดี เนื่องจากมีชนิดขยะจำนวนมากไปและ ไม่สะดวกในการทิ้ง ทิ้งยาก ทิ้งผิดบ่อย ดูแล้วไม่สวยงาม ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องตามหลัก 5 ส และ IC จึงต้องกลับมา ทบทวนกันใหม่ เพื่อหาแนวทางที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ไห้ได้

เนื่องจากงานที่ปฏิบัติต้องอยู่ในห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นห้องที่ต้องสะอาด ฉะนั้นอย่างแรกคือ ภาชนะรองรับขยะจะต้องมีฝาปิดมิดชิด และควรจะมีขนาดใหญ่พอที่จะทิ้งขยะทุกชนิดให้รวมอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกในการเปิดและ ปิดฝาเพียงครั้งเดียว ต่อมาคือเรื่องการแยกชนิดของขยะมีมากเกินไป จึงมาช่วยกันกำหนดประเภทของขยะใหม่ ให้ลดลงเหลือเพียง 6 ชนิด จากแนวคิดนี้เราจึงได้เป็นถังพลาสติกสี่เหลี่ยมมีฝาปิดและจัดนำกระป๋องขนาดเล็กที่สามารถจัดวางในถังได้ 6 ใบ เพื่อมาแยกเก็บขยะแต่ละชนิด เขียนชื่อชนิด ของขยะติดไว้เพื่อทิ้งได้ถูกต้อง ต่อมามีการปรับปรุงอีกหลายครั้ง เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้นมีการหา ล้อเลื่อนมาติดให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีการบอกชนิดของขยะโดยการถ่ายภาพ และติดไว้ที่ ฝากล่องขยะเพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น จึงได้เป็นรูปแบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

กระบวนการจัดการความรู้

  • จากการให้ความรู้ แนวคิดเรื่องการคัดแยกขยะนำมาเชื่อมโยงกับงาน 5 ส และงาน IC ในแผนก จึงได้รูปแบบของกล่องคัดแยกขยะ 3 R ซึ่งมีการปรับปรุงหลายครั้ง เพื่อให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติและนำมาทดลองใช้

  • แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในแผนกทราบถึงวิธีการใช้กล่องคัดแยกขยะ 3 R มีภาพถ่ายชนิดของขยะ แต่ละประเภท มีแบบเก็บบันทึกข้อมูลการคัดแยกขยะ และมีการอธิบายวิธีการเก็บข้อมูล ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพื่อให้ทิ้งได้ถูกต้อง

การประมวล / กลั่นกรองความรู้

มีการตรวจสอบการทิ้งขยะของแผนกทุกเช้าก่อนปฏิบัติงานและลงบันทึกในแบบการเก็บข้อมูล เพื่อหาโอกาสพัฒนา

จากการทดลองใช้กล่องคัดแยกขยะและเก็บข้อมูลการทิ้งขยะผิดพลาดจากเดือน กรกฎาคม 54 – มิถุนายน 55 เป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่าในระยะแรก ๆ มีการทิ้งขยะไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีการแจ้งให้เจ้าหน้านที่ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในแผนกสามารถทิ้งขยะได้ถูกต้อง ทุกคน เกิดเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เห็นความสำคัญจากการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง เนื่องจากการคัดแยกขยะในความคิดเดิมของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เป็นภาระ และไม่อยากทำ แต่เมื่อเรามี การคิดและจัดทำอุปกรณ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจและสนับสนุนความต้องการเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อ การปฏิบัติงาน ส่งผลให้งานสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของเจ้าหน้าที่ทุกคน

*อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฟอร์ม 4 . รายงานการจัดการความรู้-31สค.55
ฟอร์ม 4 . รายงานการจัดการความรู้-31สค.55
ฟอร์ม 4...รายงานการจัดการความรู้-31สค.55.pdf
325.1 KiB
446 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น