♥ พัฒนาสื่อการสอนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

1463915_621329244611941_2883377503253062913_n

นางสาวลำพึง         ภูกาธร

แม่ที่มีความตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บางรายอาจประสบปัญหาที่ต้องการการช่วยเหลือตั้งแต่ในระยะหลังคลอด และต่อเนื่องในระยะ 1 เดือนแรก ซึ่งเป็นระยะปรับการสร้างน้ำนมให้เพียงพอแก่ลูก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่แก้ไขโดยง่าย เช่นน้ำนมไม่มา เต้านมคัด ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแผนกสูติกรรมทุกคนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือเพื่อให้มารดาสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเหมาะสมทางแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ได้ตระหนักในความสำคัญของเรื่องนี้จึงให้การสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยดำเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว จากสถิติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2554 พบว่ามารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 39.53 ซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นจึงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการจากการประเมินพบว่า แผนการสอนเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื้อหาไม่มีการปรับปรุงให้ทันสมัย สื่อการสอนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้มารดาหลังคลอดมีเนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้องค์ความรู้ที่ให้กับมารดาหลังคลอดไม่เหมาะสม ทางแผนกจึงได้พัฒนาปรับปรุงแผนการสอนและสื่อการสอนให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและทันสมัย

กระบวนการการจัดการความรู้

1. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพัฒนาสื่อการสอนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล และผู้รับบริการมารดาหลังคลอด

2. ประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงเนื้อหาของสื่อการสอนเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในสื่อการสอนให้ตรงกับมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งควรจะมีลักษณะเป็น

  1. เป็นแบบ powerpoint
  2. เป็นภาพถ่ายจากเหตุการณ์จริงไม่เน้นตัวอักษรโดยอธิบายด้วยคำพูดจากผู้สอน

3. เป็นแบบภาพพลิก

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4(ส่ง)
แบบฟอร์ม 4(ส่ง)
แบบฟอร์ม 4(ส่ง).pdf
96.4 KiB
854 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น