♥ หมอนรองนั่งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดแผลฝีเย็บและริดสีดวงทวารหนักในมารดาหลังคลอด

ratchane

นางรัชนี วีระวงศ์

ความเป็นมา มารดาระยะหลังคลอดในช่วง 2-3 วันแรกส่วนใหญ่จะมีอาการปวดแผลฝีเย็บ  และบางรายแผลฝีเย็บฉีกขาดมาก  และมีริดสีดวงอักเสบ  ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน และไม่สุขสบายในขณะให้นมบุตร  ซึ่งอาจส่งผลให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความสำเร็จได้  ซึ่งแต่เดิมมีการดูแลมารดาโดยการใช้ห่วงยางวง  ให้มารดารองนั่ง  เพื่อลดการเสียดสีของแผลฝีเย็บ และบรรเทาอาการเจ็บปวด  และเพิ่มความสุขสบายให้แก่มารดาแต่  ปัญหาที่เกิดในการใช้ห่วงยางเดิมคือ  มีขนาดรอบวงกลางห่วงยางกว้างไม่เหมาะสมกับขนาดของแผลฝีเย็บ  ขณะนั่งและไม่สะดวก ลื่นไปมา  ทำให้การทรงตัวไม่ดี  วัสดุที่ใช้ทำห่วงยางมีการฉีกขาดรั่วซึมง่าย  และต้องหมั่นเติมลมบ่อยครั้ง  ทางตึกสูติกรรมจึงมีแนวคิด  ทำนวัตกรรมหมอนรองนั่งขึ้นมาใหม่  ที่ทนทาน  สะดวกใช้งานทรงตัวได้ดีไม่ลื่นสามารถดูแลทำความสะอาดง่าย ขณะนั่งมารดาจะรู้สึกสบายและบรรเทาความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บ / ริดสีดวงทวารหนักได้สามารถนั่งให้นมบุตรได้นานและมีความพึงพอใจในการใช้งานของหมอนรองนั่ง

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่1.   จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรมพบว่ามารดาหลังคลอดทางช่องคลอดมีความทุกข์ทรมาน และ ไม่สุขสบายจากการเจ็บปวดของแผลฝีเย็บ / ริดสีดวงทวารหนักและพบปัญหาจากห่วงยางวงรองนั่งแบบเดิมจึงมีความคิดที่จะจัดทำหมอนรองนั่งแบบใหม่ขึ้น

ครั้งที่2. ได้มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรมและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่แผนกบริการกลางและได้มีการทดลองประดิษฐ์นวตกรรมหมอนรองนั่งแบบใหม่ขึ้นมาโดยใช้ผ้ายางขนาดกว้าง x ยาว = 40ซ.ม.เจาะรูตรงกลางขนาดกว้าง x ยาว = 10 ซ.ม.และติดซิบเป็นทางยาวเพื่อนำถุงมือที่ชำรุดไม่ใช้งานแล้วผ่านการทำความ

สะอาดเป็นอย่างดีจากแผนกบริการกลางมาใส่และยัดหมอนรองนั่งให้เต็มพื้นที่ มาทดลองใช้งานกับมารดาหลังคลอดทางช่องคลอดและมารดาที่มีความเจ็บปวดจากริดสีดวงทวารหนัก

ครั้งที่3. หลังจากที่ได้ทดลองใช้งานของหมอนรองนั่งแล้วพบว่ายังมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์คือหมอนรองนั่งที่ใช้อยู่ชำรุดบริเวณขอบที่ใช้ด้ายเย็บ ไม่แน่นหนาพอและมีน้ำหนักไม่เหมาะสม จึงได้มีการนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไปและได้มีการประเมินผลการใช้งานของหมอนรองนั่งจากมารดาหลังคลอดทางช่องคลอดและจนท. ในแผนกร่วมด้วย

หลังจากที่ได้นำนวัตกรรมหมอนรองนั่งเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของแผลฝีเย็บและริดสีดวงทวารหนักมาใช้ในมารดาหลังคลอดทางช่องคลอด พบว่ามารดาหลังคลอดมีความพึงพอใจ ตามตารางแสดงแบบประเมิน ดังนี้

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้หมอนรองนั่งในมารดาหลังคลอดทางช่องคลอดจำนวน30ราย

หัวข้อ  

มากที่สุด

 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.ความพึงพอใจในการใช้หมอนรองนั่ง

 

86.6 % 10 %    3.4 %    –      –
2.ความสุขสบายเมื่อใช้หมอนรองนั่ง

 

86.6 % 13.4 %     –    –    –
3.การบรรเทาอาการปวดตึงแผลฝีเย็บและริดสีดวง

ทวารหนักอักเสบ เมื่อได้ใช้หมอนรองนั่ง

90 % 10%      –    –    –

 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม4 รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม4 รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม4.รายงานการจัดการความรู้.pdf
209.3 KiB
1770 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น