♥ แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

รูปบรรณารักษ์พนักงานราชการ

นาย ธนวัชร์ อังรัตสกุล

การพัฒนาห้องสมุดศูนย์อนามัยที 8 ให้เป็นคลังความรู้  (Knowledge Assets )เดิมมีการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุด เพื่อการสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุด  ในปี 2555 กรมอนามัยมีนโยบายให้ทุกศูนย์อนามัยใช้ระบบเครือข่ายในการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และใช้ทดแทนโปรแกรมห้องสมุดเดิมที่ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้  ดังนั้น กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ ได้นำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้  เพื่อเผยแพร่การใช้โปรแกรมฯ ในการสืบค้นหนังสือห้องสมุด ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ในศูนย์อนามัยที่ 8 ยังไม่รู้จักวิธีการใช้โปรแกรมดังกล่าว จึงคิดจัดทำคู่มือ วิธีการใช้ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ในการสืบค้นหนังสือ เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กระบวนการจัดการความรู้

– ร่วมประชุมศึกษาคู่มือห้องสมุดอัตโนมัติของของกรมอนามัยได้มีความรู้เรื่องโปรแกรมไปในแนวทางเดียวกัน

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติกรมอนามัย มาใช้ในงานห้องสมุด ในเรื่อง ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลของห้องสมุดเดิมให้เข้ากับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติกรมอนามัย ต้องประสานงานกับระบบ ICT ให้ติดตั้งโปรแกรมให้ใช้งานภายในศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหาผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการทำงานการลงฐานข้อมูลใหม่ มีปรึกษาร่วมแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการลงโปรแกรมกับกลุ่ม พัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ และ งาน ICT ได้นำความรู้เดิมที่เคยศึกษามาปรับใช้ในการวางฐานข้อมูลให้เข้ากับตัวโปรแกรม และได้แนวทางจากเจ้าหน้าที่ในฝ่าย มาพัฒนาในการปรับ ตกแต่งหน้าตาของเว็บเพจของโปรแกรมให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

–          ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ครั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่ายอีก 2 ครั้ง

–          มีการสอนงานการเข้าโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 2 ครั้ง กับเจ้าหน้าที่ในฝ่าย และ นักศึกษาฝึกงาน ICT ที่มาช่วยลงฐานข้อมูล รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าห้องสมุด

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ.pdf
827.7 KiB
408 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น