♥ ผลการศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือนที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวและที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว

นางพรทิพย์ รักคำมี

ในทารกอายุ 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมีภาวะขาดธาตุเหล็กประมาณร้อยละ 6 – 18 ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือด หน้าที่หลักของธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงคือนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของระบบประสาท จึงมีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ทารกที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ปริมาณธาตุเหล็กในนมแม่มีเพียงประมาณ 0.2-0.4 มก./ลิตร(อรัญญา ปิกเกษม,2555) ธาตุเหล็กในนมแม่ถูกดูดซึมได้ดี ทารกจึงได้ธาตุเหล็กเพียงพอเมื่อได้รับนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 4 เดือน ซึ่งไม่ถึง 6 เดือน จึงพบว่าปัญหาการขาดธาตุเหล็กอาจพบได้ในทารกที่กินแต่นมแม่(อรัญญา ปิกเกษม,2555)

ดังนั้นงานตรวจสุขภาพเด็กดี มีนโยบายด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน จึงมีความสนใจศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือนที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว และที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของเด็กกลุ่มได้รับนมแม่อย่างเดียว
  2. เพื่อศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว

ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของเด็กกลุ่มที่ได้รับนมแม่       อย่างเดียวคิดเป็นเป็นร้อยละ 4.65 ความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 5.26 พบว่าความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของเด็กกลุ่มที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวน้อยกว่าเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว สอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณา แท้วิริยะกุล(2550) ศึกษาเปรียบเทียบสภาวะความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงของทารกอายุ 6 เดือน ในกลุ่มที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวและกลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว พบว่ามีแนวโน้มให้เห็นว่าทารกที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน มีภาวะโลหิตจางเพียงร้อยละ 4.2 ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียวมีภาวะโลหิตจางร้อยละ 12.8 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของอรัญญา ปิกเกษม (2555) ที่พบว่าปัญหาการขาดธาตุเหล็กอาจพบได้ในทารกที่กินแต่นมแม่ โดยการให้คำแนะนำและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กอายุแรกเกิด – 6 เดือนตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ในแนวทางการปฏิบัติของคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ โดยให้ตรวจความเข้มข้นของเลือดทางห้องปฏิบัติการในเด็กอายุ 6 – 12เดือน พร้อมให้วิตามินเสริมธาตุเหล็กจนอายุครบ 3 ปี

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

 

ผลการศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจาง
ผลการศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจาง
ผลการศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจาง.pdf
202.7 KiB
1436 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น