♥ แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม

นางสุพัตรา    โค้วสุวรรณ

การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง เป็นการตั้งครรภ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์  ทั้งระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ ความพิการอย่างรุนแรงของทารก  และอันตรายถึงชีวิตของมารดาได้ภาวะเสี่ยงสูงที่พบบ่อยในการตั้งครรภ์มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ภาวะเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ (pregnancy – related complication) เช่น อาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะตกเลือดก่อนคลอด เป็นต้น และ 2) ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากโรคที่ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ (condition that complicate pregnancy) เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโลหิตจาง เป็นต้น (สุพัตรา โค้วสุวรรณ 2555)การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกำเนิด พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่า อัตราการตายของมารดาต่อ 100,000 การเกิดมีชีพเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.1 20.6 และ 23.1 ตามลำดับ สาเหตุการตายของมารดา 3 อันดับแรก ได้แก่ การตกเลือด น้ำคร่ำอุดตันในเส้นเลือด และพิษแห่งครรภ์ และ สาเหตุการตายปริกำเนิด ส่วนใหญ่เกิดจากตายเปื่อยยุ่ย ร้อยละ 40.4 47.4 และ 48.1 ตามลำดับ รองลงมาตายจากความพิการแต่กำเนิด การขาดออกซิเจน และการคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม) ร้อยละ 8.7 9.1 และ 8.2 ตามลำดับ (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย 2553) จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหาดังกล่าว รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานด้านบริการสาธิตของศูนย์อนามัยที่ 8 ซึ่งมีหน้าที่ในการวิจัย พัฒนา และผลิตนวัตกรรมรูปแบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์      

1) เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการดูแลโดยเฉพาะหน่วยบริการของโรงพยาบาลได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การกำหนดแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์

2) เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการดูแลสอดคล้องกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายการดูแลที่บ้าน กิจกรรม มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดูแล จำนวน 3 ครั้ง ร่วมกับงานฝากครรภ์ งานบริบาลทารกแรกเกิด งานโภชนาการ รวมถึงหน่วยบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์  ถึงแนวทางในการเลือกกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงและการให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงการดูแลซึ่งกันและกัน การดำเนินงานในครั้งนี้ได้มีการติดตามผู้รับบริการที่บ้านของตึกบริบาลทารกแรกเกิด   ทำให้เกิดการพัฒนาแบบบันทึกการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของเด็กที่มีความเสี่ยงแตกต่างจากเดิม   มีความละเอียดของข้อมูลการดูแลมากขึ้น

สรุปแนวทางการดำเนินงาน

1. ติดตามเยี่ยมภาคบ่ายทุกวันของวันอังคาร พุธ   และพฤหัส

2. ขั้นตอนการดำเนินงานฯ

2.1 ก่อนการติดตามเยี่ยมฯ

1) การเตรียมผู้รับบริการฯโดยให้แต่ละตึก(งานฝากครรภ์,เด็กป่วย,NICU,สูติกรรม,ห้องคลอด,งานตรวจสุขภาพเด็กดี)เลือกCASEด้วยตนเอง รวมถึงเลือกวันติดตามเยี่ยมเอง

2) ลงข้อมูลผู้รับบริการฯตามแบบฟอร์มการติดตามเยี่ยมของแต่ละตึก/งาน

3) ส่ง case ให้งานอนามัยชุมชนก่อนการติดตามเยี่ยม 3 วัน เพื่อการประสานที่บ้านของผู้รับบริการ

4) งานอนามัยชุมชนจัดเตรียมกระเป๋าเยี่ยมบ้าน และอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการประสานยานพาหนะ

2.2 ติดตามเยี่ยมฯ และนัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป กรณีผู้รับบริการมีปัญหาซับซ้อนและให้การดูแลต่อเนื่อง

2.3 หลังการติดตามเยี่ยมฯ ลงบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มฯและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ที่ตึกของตนเอง และงานอนามัยชุมชน

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

งานอนามัยชุมชน
งานอนามัยชุมชน
งานอนามัยชุมชน.pdf
174.3 KiB
2543 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น