♥ ศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพกาย ใจ ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพ แบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

untitled

นายศิวพล     สุวรรณบัณฑิต

สังคมไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายความว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีจำนวนและสัดส่วนมากขึ้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ให้คำนิยามว่า ประเทศใดที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  ปี 2556 มีผู้สูงอายุมารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 403 ราย หน่วยงานได้สุ่มประเมินปัญหาสุขภาพด้วยแบบวัดคุณภาพชีวิต SF – 36 กับผู้สูงอายุจำนวน 66 ราย เป็นเพศชาย 34 ราย เพศหญิง 32 ราย พบว่าผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว 56 รายคิดเป็นร้อยละ 84.8 บางรายมีมากกว่าหนึ่งโรคและโรคที่พบได้แก่ ความดันโลหิตสูงร้อยละ 64.3 ข้อเสื่อมร้อยละ 54.5 กล้ามเนื้ออักเสบร้อยละ 45.5 เบาหวานร้อยละ 25.0 และโรคอื่นๆเช่น ไขมันในเลือดสูง หัวใจ ริดสีดวงทวาร ร้อยละ 50.0 , 10.7 , 3.6 ตามลำดับ และจากการประเมินคุณภาพชีวิตทางกายและใจ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต SF – 36 พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 69.70 มีปัญหาทางสุขภาพกายที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และร้อยละ 51.2 มีปัญหาทางอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำกิจวัตรประจำวันและร้อยละ 48.5 มีปัญหาทางสุขภาพกายและทางอารมณ์มีผลกระทบต่อการทำกิจกรรมทางสังคม แบ่งเป็นมีกระทบการทำกิจกรรมทางสังคมบางครั้งร้อยละ 30.3 และมีผลกระทบการทำกิจกรรมทางสังคมเกือบตลอดเวลาร้อยละ 18.2      ทีมงานวิจัย คลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การรักษาเฉพาะอาการที่มีปัญหาตามพยาธิสภาพเท่านั้นผู้สูงอายุ แต่ยังเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงอารมณ์ และการทำกิจกรรมทางสังคม จึงทำการศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพทางกายและทางใจผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสุขภาพ วิธีการดูแล และเทคนิคการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุ

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนเกิด และธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน

3. เพื่อถอดบทเรียนการดูแลสุขภาพที่ประสบผลสำเร็จตามธาตุเจ้าเรือน

กิจกรรม

ครั้งที่ 1 ทบทวนก่อนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 (BAR1) หาสาเหตุ จัดตั้งทีมงาน วางแผน หาแหล่งความรู้จัดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ 24 ม.ค.57ณ คลินิกแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลการวิเคราะห์ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ 28 ก.พ.57 ณ คลินิกแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือนในกลุ่มผู้จัดการความรู้28 มี.ค.57

ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครื่องมือ27 มิ.ย.57ณ คลินิกแพทย์แผนไทย

ครั้งที่ 5 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ในโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพกายใจผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ศูนย์อนามัยที่ 8 วันที่ 16สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.ณ คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ แยกกลุ่มในหัวข้อการมีสุขภาพดีที่ประสบความสำเร็จสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกโดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มตามธาตุเจ้าเรือนทั้ง 4 คือธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลมและธาตุไฟ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ และปัญหาสุขภาพที่ยังแก้ไขไม่ได้ ให้แต่ละธาตุช่วยๆกัน โดยทีมลงลงเป็น Fa และ Note Taker ประจำกลุ่ม และถอดบทเรียน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

KM ผู้สูงอายุปี 2557
KM ผู้สูงอายุปี 2557
KM ผู้สูงอายุปี 2557.pdf
3.5 MiB
711 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น