คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 10
♥ผู้นำสุขภาพ…ทราบแล้วเปลี่ยน

หัวหน้าโครงการ   นางณัฐนันท์  วงษ์มามี

สมาชิกกลุ่ม 1. COP วัยทำงาน  ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่3 (กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน, งานส่งเสริมสุขภาพ, งานวัยทำงาน, งานให้การปรึกษา, กลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพ) ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของ สสจ., สสอ.,รพสต. ในพื้นที่ 5 แห่งของเขตสุขภาพที่ 3

  1. COP ผู้นำสุขภาพ ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 3

การบ่งชี้ความรู้

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2005)  ระบุว่าในปี พ.ศ. 2548   ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง 35 ล้านคน     ซึ่งเป็น 2 เท่าของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทั้งหมด    และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโรคอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับอิทธิพลจากการใช้วิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม  ได้แก่ บริโภคอาหารที่มีพลังงานเกิน  ทานผักผลไม้น้อย  ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และความเครียด (WHO, 1995: 1- 45)  เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนทั่วโลก  ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อชีวิต  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคข้อและเส้นเอ็น และโรคหลอดเลือดแข็งและอุดตัน ล้วนเป็น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

ผู้จัดทำ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การบ่งชี้ความรู้

         การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือที่จะประเมินพฤติกรรมการกินและการทำความสะอาดฟัน ร่วมกับการตรวจสุขภาพช่องปากทุกครั้ง ที่มารับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จะช่วยให้พบความเสี่ยงหรือความผิดปกติเริ่มต้น ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ สามารถป้องกัน รักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่โรคฟันผุจะลุกลาม  โดยการให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็นผลเสียของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะผู้ปกครองให้สามารถทำความสะอาดช่องปาก และสร้างพฤติกรรมการกินให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥พัฒนางานการเงินด้านการเรียกเก็บ

หน่วยงาน งานการเงินและบัญชี

เหตุผลและที่มา

สืบเนื่องจาก การดำเนินกิจกรรม KM 2558 เรื่อง  การเรียกเก็บเงินอย่างไรให้ทันเวลา และเป็นปัจจุบัน งานการเงินฯสามารถแก้ไขการเรียกเก็บได้บางส่วน จากที่พบปัญหา เรื่อง ของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ขั้นตอน และความเชื่อมโยงกับงานอื่น ๆ ปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไขจนสามารถทำให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่งานการเงินและบัญชีก็ยังพบปัญหาว่าทำไมจำนวนคงค้างของเอกสารเรียกเก็บเงินยังคงมีจำนวนไม่ลดลง เราจึงต้องค้นหาสาเหตุของปัญหาต่อไป

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ต่อการสื่อสารภายในองค์กร

หน่วยงาน    กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์ฯ ต่อการสื่อสารภายในองค์กร 
  2. เพื่อศึกษาการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
  3. เพื่อศึกษาการรับรู้และความทันต่อเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารของบุคลากรศูนย์ฯ

กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้

เหตุผลและที่มา

ในปัจจุบันพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรนับเป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญในการเป็นตัวถ่ายทอดความต้องการ ความคิด ทัศนะ หรือวัตถุประสงค์ไปยังบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม หรือบุคคลต่อกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ยังส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร  ซึ่งหากเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์กร จึงเห็นได้ว่าการสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก  และสามารถสร้างความ    พึงพอใจในการสื่อสารแก่บุคลากรด้วยการสื่อสารภายในองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  นั้นมีการสื่อสารค่อนข้างหลากหลายช่องทาง  บุคลากรของศูนย์ฯ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งแบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ได้แก่  ระบบหนังสือเวียนผ่าน Intranet หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน  เอกสารหนังสือเวียน  โทรศัพท์ภายใน   บอร์ดประชาสัมพันธ์  เสียงตามสาย  Desktop  Facebook  Line  และจากเพื่อนร่วมงาน แต่พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥21 วัน เปลี่ยนชีวิต พิชิต Office Syndrome
คุณธนาพร กิตติเสนีย์
 เหตุผลและที่มา
จากการทบทวนปัญหาที่ผ่านมาของสำนักงานกลุ่มการพยาบาล พบประเด็นปัญหา 3 เรื่องหลัก ๆ    ที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ เรื่องการประหยัดพลังงาน ความเสี่ยงในหน่วยงาน และ การพบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหรือ “โรคออฟฟิศ ซินโดรม” ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการเลือกเรื่องที่ต้องการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นลำดับแรก จึงได้ข้อสรุปออกมาว่า ต้องการแก้ปัญหา  “โรคออฟฟิศ ซินโดรม” ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ในระยะยาว และได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคนี้
คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→
♥ รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่มวัย

578324_570001426352293_1161122689_n

นางสาวศศิวันต์    โล่ห์ทวีมงคล

เหตุผลและที่มา

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หากมารดามีความรู้และความตระหนักเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ทำให้ลูกเกิดรอด หากมีการเลี้ยงดูทารกด้วยความรักความอบอุ่น เด็กจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด เด็กแรกเกิด  ถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่สมองเด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาในทุกด้านมากที่สุด สมองจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในช่วง 2 ปีแรกของชีวิต การพัฒนาให้สมองเด็กเจริญเติบโตได้ดี ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ คือ คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ แนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ

กันติชา

นางสาวกันติชา  เกษวิริยะการ

เหตุผลและที่มา

โครงการแนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองที่มาไม่ตรงเวลาโดยการจัดเก็บใบ VN เพื่อสะท้อนเวลาในการมารับบริการ  เป็นโครงการที่พัฒนางานการให้บริการของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการมีพฤติกรรมในด้านการตรงต่อเวลา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการรับบริการทั้งของตนเอง และผู้อื่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จึงได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองให้มีความรับผิดชอบที่จะพาบุตรหลานมารับบริการ ได้ตรงเวลาเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้กฎกติกาของสังคม

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

พี่ชิด

นางสาวชิดชไม  กวางแก้ว

เหตุผลและที่มา  

จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในส่วนของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้กำหนดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยไปเรียบร้อยแล้วนั้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การนำเอาแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของแนวทางดังกล่าว จะก่อให้เกิดการถอดบทเรียน และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการทำงานมากยิ่งขึ้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้องานบริการกลาง

อำพรรณ

นางอำพรรณ  ป้อมแก้ว

เหตุผลและที่มา

งานบริการกลางมีภาระงานที่ต้องสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยการผลิตชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้กับผู้รับบริการ ซึ่งงานบริการกลางประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่  1.งานจ่ายกลาง  2.งานซักฟอก  3. งานถุงมือ  4.งานตัดเย็บ ซึ่งแต่ละงานนั้นมีกิจกรรมที่มีความหนัก เบา ต่างกัน และการใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง / กิจกรรม จึงทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเมื่อยล้า และอาจเกิดการเจ็บปวด /บาดเจ็บจากการทำงาน และผลการประเมินความปวดเมื่อยล้า จากเจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน โดยแยกเป็น  กลุ่มอาการ ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ จับคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพ

พรรนี

  นางพรรณี      ไพบูลย์

เหตุผลและที่มา

จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 ของบุคลากรในหน่วยงานเดย์แคร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมี โคเลสเตอรอลสูงเกินมาตรฐาน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 58.33 และข้อมูลจากค่าดัชนีมวลกายในบุคลากร(ค่าBMI) พบว่า อ้วน 8 คน คิดเป็นร้อยละ     66.67 อ้วนรุนแรง และน้ำหนักเกิน จำนวน อย่างละ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 เท่ากัน  นอกจากนี้ ยังพบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 10 of 20