คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 11
♥ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ด้วยเพื่อนช่วยเพื่อน

วนาพร

นางวนาพร   คณาญาติ 

เหตุผลและที่มา

งานให้บริการปรึกษามีเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมาผลการประเมินสุขภาพจำนวน 3 คน อยู่ในกลุ่ม A จำนวน 1 คน และ อยู่ในกลุ่ม  C จำนวน 2 คน  เป็นเจ้าหน้าที่ที่เริ่มมาปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557  ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน มีผลเลือด Cholesterol  เกินเกณฑ์ จากผลการตรวจสมรรถภาพทางกาย (In body) จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่งานให้บริการปรึกษา มวลไขมันเกินเกณฑ์ จำนวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 BMI มีภาวะอ้วนอันตราย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  25  ไขมันช่องท้องเกินเกณฑ์จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 รอบเอวเกินเกณฑ์จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 75  Fitness score ต่ำ จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนารูปแบบการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์(หญ้าฮี๋ยุ่ม)

ตั๋ง

นายศิวพล   สุวรรณบัณฑิต

การทบทวนการจัดการความรู้

จากการพัฒนาโปรแกรมการอยู่ไฟหลังคลอดปีของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่พ.ศ.2553ถึงปี 2557 ทำให้ได้รูปแบบการอยู่ไฟที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้แก่  การนวดตัว  ทับหม้อเกลือ การประคบเต้าอบไอน้ำสมุนไพร อาหารสมุนไพรบำรุงน้ำนม และได้นวัตกรรมอยู่ไฟหลังคลอด เช่น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ งานเด็กป่วย

สายสุนี

นางสาวสายสุนี จุนเนียง

เหตุผลและที่มา

การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการให้การพยาบาลหรือการทำหัตถการต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ เช่นการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ โดยปัญหาที่พบได้เสมอคือ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ ลดพุง ลดโรค ด้วย 3 อ

พี่จิ๋ม

นางพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์

เหตุผลและที่มา

จากการที่กลุ่มการพยาบาลได้ทบทวนผลการตรวจสุขภาพประจำปี และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. เปรียบเทียบผล 3 ปีย้อนหลังได้แก่ ปี 2555 – 2557 พบว่า บุคลากรกลุ่มการพยาบาลมีรอบเอวเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 11.3 , 33.3 และ 22.2 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาสภาวะสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี  พบว่า บุคลากรที่มีผลโคเลสเตอรอลมีค่าเกินเกณฑ์ (เกณฑ์<200mg/dl) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6 , 44.4 และ 66.7 ตามลำดับ และด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพถูกต้องตามหลัก 3 อ.  โดย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ พัฒนารูปแบบการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ลูกอยู่แผนกบริบาลทารกแรกเกิด

aunso

นางศัสยมน ปรางค์โท้

การทบทวนการจัดการความรู้  (BAR)

จากการสำรวจสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกรมอนามัยในปี 2552 พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยและ 16.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของประเทศไทย เพราะยังมีแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สำคัญคือแม่ที่มีลูกป่วยเพราะในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กทารกแรกเกิดที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก ทั้งทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่ป่วยต้องอยู่ในแผนกบริบาลทารก(NICU) ทารกที่ได้รับการผ่าตัด หรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสถูกแยกแม่-ลูก หรือถูกสั่งให้งดนมแม่ด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนาแนวทางการควบคุมอุณหภูมิกายทารก เมื่อย้ายทารกไปงานสูติกรรมของงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์

IMG_1539 (Small)

นางณัฐนันท์ วงษ์มามี

เหตุผลและที่มา

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่สำคัญอย่างหนึ่ง  คือการดูแลอุณหภูมิร่างกายทารก  เนื่องจากทารกมีความสามารถจำกัดในการปรับตัว  เพื่อให้ทารกมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่    ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย (Core temperature)    มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง      ถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถูกควบคุมให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม    ทารกจะไม่ใช้ออกซิเจน   และพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความร้อนเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนาระบบการรายงานความคลาเคลื่อนทางยา: Medication Error Reporting System (HPC8 เออรัก Med Error)

 

ภัทราวดี

ภญ. ภัทราวดี อำไพพันธุ์

เหตุผลและที่มา

ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error: ME) หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่สามารถป้องกันได้ ที่อาจเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ในขณะที่ยาอยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กระบวนการ และระบบซึ่งรวมถึงการสั่งใช้ยา การสื่อสารคำสั่งใช้ยาแนวทางการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาต้องมีวางแผนระดับนโยบาย โดย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3

tin

นางสาวเสาวนีย์  สาบุตร

เหตุผลและที่มา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงได้แบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภท คือตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) กรมอนามัย โดยมีมาตรการให้ตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นตลาดสด น่าซื้อ ในขณะที่ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ส่วนใหญ่มักเป็นตลาดนัด ปัจจุบันมีอยู่มากมายกระจายไปตามตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆ มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและราคาถูก ประชาชนจึงนิยมไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ตลาดประเภทดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และในการจัดตั้งตลาดบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผู้จัดตั้งตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่อง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ 7 ส K:\LAN + Cloud ปี 2 (Share-K -Online -Together : SKOT )

ประสิทธิ์

นายประสิทธิ์ อภิรมานนท์

เหตุผลและที่มา

ในปีงบประมาณ 2557 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบงาน7ส K:\LAN (Drive K:) เพื่อให้สะดวกต่อการสื่อสารผ่าน Drive K ระหว่างหน่วยงาน และภายในองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยได้มีการปรับพื้นที่ (Drive K:) ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดของทุกหน่วยงานเพิ่มจากเดิม 320 GB เป็น 1TB และกำหนดพื้นที่ให้ผู้ใช้ โดย User บุคคล คนๆ 2 GB แต่ถ้า User หน่วยงานๆ ละ 10 GB  ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานหลังจากดำเนินกิจกรรมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนาระบบการให้คิวคนไข้ทันตกรรม

หมอโจ้

 ทพ.กษิดิศ        ทิพวรรณ

เหตุผลและที่มา  

จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในส่วนของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้กำหนดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยไปเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การนำเอาแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของแนวทางดังกล่าว จะก่อให้เกิดการถอดบทเรียน และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการทำงานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของแนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
  2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข แนวการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ให้สอดคล้องการบริบทและแนวทางการทำงาน 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 11 of 20