คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 13
♥ พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

17133_104408586245987_6440945_n

นส.พจน์กาญจณ์   บัณฑิตวงศ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของฝ่ายการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้จากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนายกระดับจากการประเมินกระบวนการทำงานสู่การเน้นผลลัพธ์ทางภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ซึ่งวิธีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นอกจากองค์ความรู้ของผู้ประเมินแล้วความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  การวัด  การสังเกตจากหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ  การตรวจสอบ  การแปลความโดยปราศจากอคติ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ ประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมประเมินมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจึงได้ เลือกประเด็นแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ เรื่องพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ ๘  นครสวรรค์ คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบ็ญจา   ยมสาร

วัยรุ่นและเยาวชน เป็นกลุ่มประชากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนเหล่านั้น กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ได้แก่  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้ง การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIVและเอดส์  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  ปัญหาสังคมและชุมชน  ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามข้อเสนอของ Bangkok Charter ที่นำมาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ใช้ในการดำเนินงาน  และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 – 2557  เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย ระดับพื้นที่ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล  สถานศึกษา  หน่วยบริการสาธารณสุข และอำเภอ  ในการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการงานกัน  โดยกรมอนามัยได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน  มีแนวทางการทำงานร่วมกัน  เกิดการบูรณาการการทำงานและมีรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การจัดการความเสี่ยงอย่างมีความสุข

10322479_761478620551695_149237446281097324_n

นางสุมาลัย       นิธิสมบัติ

การจัดการความเสี่ยงเป็นงานที่สำคัญที่จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพทางด้านการบริการและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในการปฏิบัติงานประจำวัน การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนงานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญหรือยังไม่เปิดใจรับการการได้รับใบรายงานอุบัติการณ์ หรือผู้ที่ถูกเขียนใบเสี่ยงก็มักจะเกิดความเครียด บางครั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นความเสี่ยงแต่ไม่กล้าที่จะเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ จึงทำให้การรายงานความเสี่ยงขาดการรายงานขึ้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพData Base Microsoft office Access

นางวนิดา   ดีพร้อม

งานบริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งในระบบการทำงานซับซ้อน มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ตั้งแต่ การลงทะเบียนความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียน การบันทึกความเสี่ยงส่งให้กับหน่วยงาน การแจ้งความเสี่ยงให้หน่วยงานรับทราบ จนถึงการติดตาม การตอบกลับ การรายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทางด้านเอกสารทั้งสิ้น จากปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความยุ่งยาก เอกสารสูญหาย  ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินงาน ล่าช้า และคลาดเคลื่อนได้   ดังนั้น กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ จึงคิดพัฒนางานเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงคิดพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ด้วย Data BaseMicrosoft office Access เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อไป

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เคยมีความรู้เดิมประสบการณ์จากการอบรมโปรแกรม Microsoft Access ที่ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดขึ้น จึงนำความรู้ในสร้างโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียนที่มีปัญหานี้ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ค้นหา สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งเคยทดลองใช้โปรแกรม Microsoft Access นี้ในการบันทึกข้อมูล การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายฯ ใช้งานได้ดี ข้อแนะนำให้ทดลองใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ให้ทดลองใช้โปรแกรมกับการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียนเหมือนกับโปรแกรมการฝึกอบรมและงาน ICของฝ่ายฯ คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ คุณหมอไร้พุง

285337_2150661838669_212339_n

แพทย์หญิงศรินนา   แสงอรุณ

      เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น แนวโน้มรอบเอวจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในระบบต่าง ๆ องค์กรแพทย์จึงตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังเส้นรอบเอวให้ได้ตามมาตรฐาน หรือไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการลด หรือควบคุมเส้นรอบเอวของแพทย์ให้คงที่

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ ควบคุมแคลอรี่ ลดอาหารมัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

นางสาวปุณชนิกา          บุญเลิศ

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านและผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody พบว่าปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่อันดับ 1 คือ ระดับ Cholesterol เกิน 73% และรอบเอวเกิน 53% ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่น เบาหวาน ความดัน และโรคข้อเข่าอักเสบ

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรมีภาวะสุขภาพที่ดีและลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ทางกลุ่มงานฯจึงหาแนวทางที่เหมาะสามร่วมกันโดยทุกคนจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันและจดบันทึกการกินอาหาร ประเภท ทอด ผัด และอาหารที่มีไขมันสูง และมีการติดตามผลทุกๆเดือน คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ

pipu

นายฤชา นิมิตรพรชัย

กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  และได้จัดทำโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำโครงการการจัดการขยะของศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุขรวมใจ  รณรงค์ลดโลกร้อน  จากการประเมินผลพบว่าการแยกขยะทิ้งยังทำได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีขยะหลายประเภทจนไม่สามารถแยกได้ถูก  ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้และทักษะเรื่องการคัดแยก รวมถึงยังไม่มีการนำขยะไปจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางหน่วยงานจึงต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง  คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ แนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs: HADs)

1512776_600641773318302_959103710_n

ภญ.ภัทราวดี อำไพพันธุ์

การติดตามและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Errors: MEs) ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา ระบบการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs: HADs) เป็นระบบการจัดการยาหนึ่งที่สำคัญ เพราะยาที่เสี่ยงสูงเป็นยาที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือผลเสียต่อผู้ป่วยที่รุนแรง ถ้าหากมีความผิดพลาดในการสั่งใช้ยา คัดลอกคำสั่งใช้ยา จ่ายยา หรือการให้ยา จึงเลือกระบบการจัดการยา HADs เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูงในแต่ละหน่วยงาน ออกแบบและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูลการบริหารยา แผ่นความรู้และติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง สติ๊กเกอร์หรือ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง(High Alert Drugs: HADs) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ ลดเอว ลดพุง

นางสุมิตรา ดีวัน

สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานวัยทำงานจำนวน 9 คน เมื่อปี 2556 พบว่า เจ้าหน้าที่มีผล cholesterol สูง 6 คน คิดเป็น 66.7 % รอบเอวเกิน 5 คน คิดเป็น 55.5 % และค่าดัชนีมวลกายเกิน 7 คน คิดเป็น 77.8 % บุคลากรทุกคนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องทำกิจกรรมการลดรอบเอว ลดน้ำหนักและ กิจกรรม 3อ. อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว้  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดเอว ลดพุง ลดโคเลสเตอรอล โดยใช้หลัก 3 อ. คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 5 Moment เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในงานเด็กป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

นางสาวสาวิตรี  เชี่ยวชาญธนกิจ

จากผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 พบเกิดการระบาดของแผลผ่าตัดติดเชื้อจำนวน 2 ครั้ง และที่สำคัญคือพบเชื้อดื้อยา Acenetobacter baumannii และ MRSA ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่เคยพบมาก่อนในโรงพยาบาลและเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส เพราะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอันตรายสูงเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อ ซึ่งคณะกรรมการ และคณะทำงาน IC ได้ทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งวิธีลดการแพร่กระจายเชื้อที่ดีที่สุดคือ การล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยการสัมผัส และช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ประหยัดและได้ผลดีที่สุด จากการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในแผนกเด็กป่วย พบว่าร้อยละ 25 เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนสัมผัสผู้รับบริการ ทางแผนกเด็กป่วยเห็นความสำคัญของการล้างมือ แบบ 5 Moment เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน จึงจัดทำโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 5 Moment ในเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 13 of 20