คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 20
♥ การพัฒนาประสิทธิภาพการวัดปริมาณเลือดโดยถุงรองเลือดในผู้คลอดทางช่องคลอด

นางนาตยา พิรุณโปรย

การตกเลือดหลังคลอด หมายถึงการเสียเลือดผ่านทางช่องคลอด ภายหลังทารกคลอดมีปริมาณตั้งแต่ 500 มิลลิลิตรขึ้นไป เป็นภาวะแทรกซ้อนในทางสูติศาสตร์ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญสาเหตุหนึ่งของมารดาหลังคลอด การป้องกันมิให้เกิดการตกเลือดหลังคลอด จะมีผลดีต่อผู้รับบริการมากกว่าการแก้ไข ดังนั้นการประเมินอาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว และให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม จะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและระดับความรุนแรงของการตกเลือดหลังคลอดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินการเปลี่ยนแปลงอาการ และปริมาณเลือดที่เสียไปในระหว่างการคลอด และหลังคลอด เพราะการประเมินที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่การดำเนินการช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสม ในขณะเดียวกันการมีเครื่องมือในการประเมินที่ดีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การประเมินนั้นถูกต้องไปด้วย บางสถานพยาบาลประเมินจากการคาดคะเนปริมาณเลือดที่มีอยู่ในภาชนะรองรับเลือด ผ้าซับเลือดหรือประเมินด้วยสายตา ซึ่งค่าที่ได้ขึ้นอยู่กับความชำนาญ และประสบการณ์ของผู้ประเมิน อาจมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง การประเมินที่ถูกต้อง จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้ดูแลสามารถค้นหาความผิดปกติเบื้องต้นที่จะนำไปใช้สำหรับวางแผนการเฝ้าระวัง เพื่อลดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนการตกเลือดหลังคลอด และความสูญเสียที่จะเกิดตามมา

งานห้องคลอดจึงจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ของการประเมินปริมาณเลือดขณะคลอดโดยใช้ถุงรองรับเลือด กับผู้คลอดที่มารับบริการคลอด จากการศึกษาประสิทธิผลของถุงรองรับเลือดขณะคลอด ทำให้สามารถคัดกรองผู้รับบริการคลอดที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดได้มากขึ้น โดยพบว่าในปี 2553 เริ่มมีการใช้ถุงรองรับเลือด พบอัตราการตกเลือดหลังคลอด 4.05 ซึ่งเดิมก่อนที่จะมีการใช้ถุงรองรับเลือด ปี 2550-2552 พบอัตราการตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 1.3, 2.6 และ 3.5 ตามลำดับ งานห้องคลอดจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ถุงรองรับเลือด เพื่อลดและขจัดปัญหาที่พบ โดยทำจากวัสดุที่ใช้เป็นถุงย่อยสลายง่ายเป็นสามเหลี่ยมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการทำลายขยะ และทำสเกลวัดปริมาณเลือดติดที่ถุงเพื่อความสะดวกในการตวงวัดปริมาณเลือด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่ง และที่สำคัญคือสามารถประเมินปริมาณการเสียเลือดของผู้รับบริการคลอดได้ทันที ทำให้สามารถให้การช่วยเหลือผู้รับบริการคลอดได้อย่างเหมาะสม คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ 5 Moment เครื่องมือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัสแบบยั่งยืน

pivon

ดร.กรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล

จากการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พบมีการระบาดติดเชื้อในแผลผ่าตัด มีการติดเชื้อระบบอื่นสืบเนื่องมาจากการผ่าตัด ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลระบบต่างๆสูงมากกว่าระบบเฝ้าระวังปกติ 4.5 เท่าหลังการสืบสวนทางระบาดวิทยา และวางมาตรการควบคุมการติดเชื้อได้ เกิดการระบาดซ้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจนสุดท้ายเชื้อก่อโรคเชื้อเดิม ซึ่งการระบาดครั้งแรกๆเป็นเชื้อไม่ดื้อยา กลายเป็นการระบาดที่เกิดเป็นเชื้อดื้อยาหลายตัว ได้มีการทบทวนกระบวนงานพบว่ามาตรการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งขาดความยั่งยืน และการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว ธรรมชาติของเชื้อแพร่กระจายจากการสัมผัส และสามารถ Colonization อยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือบุคลากรสุขภาพได้นานมากกว่า4เดือน ถึงแม้จะมีการกวาดล้างเท่าไรไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมดสิ้นทีมงานจึงใช้ทักษะการล้างมือ 5 Moment เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสแบบ Universal Contract Precaution โดยหวังผลในการแก้ไขปัญหาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลแบบยั่งยืน คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

10350632_690210197692097_959348765000589996_n

นางจุฑารัตน์     ฤทธิ์ฉ่ำ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่สามารถตอบข้อซักถาม ในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ การประชุม/ฝึกอบรม กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม  เพื่อให้เจ้าหน้าทีงานการเงินมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมในแนวทางเดียวกัน

กระบวนการจัดการความรู้

รวบรวมเอกสารระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบค่าใช้จ่ายไปราชการ

ระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

Internet www.cgd.go.th

คัดเลือกหัวข้อสำคัญ

การยืมเงิน

เอกสารประกอบการเบิกเงินต่างๆ ค่าใช้จ่ายไปราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2557

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การผลิตสื่อโมเดลฟัน

 

IMG_8402

นางศศิชล หงษ์ไทย

จากทฤษฎีการเรียนรู้กล่าวว่า “บุคคลสามารถจดจำการเรียนรู้จากการอ่านได้ 10% จากการฟังได้ 20% จากการมองเห็นได้ 30% จากการฟังและมองเห็นได้ 50% จากการพูดได้ 70 % จากการพูดและลงมือปฏิบัติได้ถึง 90% จะเห็นได้ว่าการสอนเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถปฏิบัติได้นั้น ควรที่จะต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงโดยเฉพาะในเรื่องของการแปรงฟันนั้นเป็นพฤติกรรมที่เป็นชีวิตประจำวัน ถ้าปฏิบัติผิดมาตลอดการจะปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องนั้น เพียงแค่การอธิบาย และการเปิดสื่อซีดีให้ดูย่อมเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในอนาคต เพราะส่วนใหญ่มักจะไม่ให้ความสำคัญกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธีเท่าใดนัก เห็นได้จากการประเมินระดับที่ต้องการเรียนรู้วิธีการแปรงฟัน เพียงร้อยละ 78.7 แต่ทั้งนี้โมเดลฟันที่ใช้สอนแปรงฟันมีนั้นมีเพียงชุดเดียว จึงได้ค้นหาวิธีการผลิตสื่อขึ้นมาเองเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด

พบว่าวิธีผลิตที่สะดวก รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ ได้แก่ การสร้างแม่พิมพ์ยาง แล้วใช้ปูนปลาสเตอร์ จากนั้นตกแต่งทาสีให้สวยงาม และพ่นด้วยสเปรย์แลกเกอร์ซ้ำ ก็จะได้โมเดลฟันที่ใช้สอนได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การจัดระบบบริการการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล

นางวันเพ็ญ  ประเสริฐศรี

เมื่อสิ้นสุดปี 2551 และ 2552 มีจำนวนเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัส เท่ากับ 7,990 คน และ 8,076 คน ตามลำดับ แต่เมื่อประเมินช่องว่างของการดำเนินงานการให้บริการช่วยเหลือเด็กดังกล่าว พบว่ามีส่วนขาดในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข พบว่าการติดตามเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อรับการดูแลรักษาที่เหมาะสมยังไม่ครอบคลุม ยังขาดการช่วยเหลือด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อเติมเต็มให้การดูแลรักษาทางคลินิกมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทางด้านสังคม ระบบการช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองเด็ก ยังขาดการป้องกันในเรื่องของ HIV แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในชุมชน แต่ศักยภาพของชุมชน ยังไม่ให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กเหล่านี้ ปัญหาการถูกตีตรา รังเกียจ และเลือกปฏิบัติที่ยังมีอยู่ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงบริการที่สำคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับเด็กได้รับผลกระทบ ที่ยังไม่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบ ทั้งประเทศทำให้การดูแล และสนับสนุน ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

68260_179901428706198_6162426_n

นางฐิติชยา ไทยพาท

จากการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านมาได้มีการสุ่มประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้คุณภาพร้อยละ 47 ทั้งทางด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยและปัญหาเรื่องการรองรับการประเมินจากหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลศูนย์เด็กเล็กทำให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่ และส่วนของท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จึงได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การศึกษาการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ในบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

นางสาวจริยา บุญอนันต์

ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้มีการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กมาเป็นเวลานานจากประสบการณ์การทำงานพบว่า การใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กยังมีน้อยโดยเฉพาะการลงบันทึกเองโดยหญิงตั้งครรภ์และผู้เลี้ยงดูเด็กซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการลืมบันทึก การไม่เห็นความสำคัญและจากการศึกษาของสำนักส่งเสริมสุขภาพเมื่อปีพ.ศ. 2542 พบว่า มีหญิงตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 40-50 ที่อ่านข้อมูลจากการปฏิบัติตนที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์และตารางอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และร้อยละ 75 ของแม่อ่านข้อมูลการดูแลเด็กและตารางอาหารสำหรับเด็กอายุ 0-1 ปีและจากการศึกษาของศิริกุล อิศรานุรักษ์และศรีอัมพร เมฆหมอกเมื่อปีพ.ศ. 2544 พบว่าร้อยละ 69 ของหญิงตั้งครรภ์อ่านข้อมูลการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 48 อ่านตารางสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และร้อยละ 60 ของแม่อ่านข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและอนามัยช่องปากเป็นต้น

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้นทางแผนกผู้ป่วยนอกจึงได้ศึกษาการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กขึ้นเพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการให้หญิงตั้งครรภ์และผู้เลี้ยงดูเด็กมีการลงบันทึกสมุดสุขภาพแม่และเด็กแบบมีส่วนร่วมเพื่อจะได้ช่วยให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด – 5 ปีได้มีคุณภาพเหมาะสมตามสุขภาวะของเด็กแต่ละคนได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ โปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ.

59897_105539116175151_7288155_n

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์

จากการดำเนินงาน ปี 2554 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรศูนย์ฯ โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพ มีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสโดยผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น เสียงตามสาย จัดกิจกรรมเชิงรุกลงสู่หน่วยงาน สร้างคนต้นแบบ ติดตามเฝ้าระวังน้ำหนักรอบเอว รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพตามรายไตรมาส ผลการดำเนินงานยังพบว่าบุคลากรศูนย์ยังมีปัญหาสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยดูจากการทดสอบสมรภาพทางกายในแต่ละด้านพบว่าในเรื่องความจุปอดระดับต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิม ความอ่อนตัวน้อยลง คะแนนพฤติกรรมสุขภาพระดับปรับปรุงสูงขึ้น จึงส่งผลให้บุคลากรมีน้ำหนักและรอบเอวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น บุคลากรศูนย์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขในกลุ่มที่เร่งด่วนและมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความเจ็บป่วย ด้วยการจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ. ที่เหมาะสมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 20 of 20