คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 3
♥”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

♥”การขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

จัดทำโดย

1. นางสาวเบ็ญจา ยมสาร นักวิชาการสารธารณสุขชานาญการพิเศษ
2. นางพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางสุมาลัย นิธิสมบัติ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นางสาวภัทร์สรรพ์พร ศรีวรรณ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5. นางสาวพจกาญจน์ บัณฑิตวงษ์ นักวิชาการสารธารณสุขชานาญการพิเศษ
6. นางลาพึง อภิรมานนท์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
7. นางสาวภัทราพร ทองสังข์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หลักการและเหตุผล
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศไทย และในพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 3 การดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีการดาเนินการแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และขาดการเชื่อมโยงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยยังคงสูงอยู่ นาไปสู่การดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกลไกลหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดให้มีการประชุมยกร่างกฎกระทรวงของกระทรวงหลัก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย กฎหมายได้กาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้นจึงมีการถ่ายระดับการดาเนินงานให้ศูนย์อนามัยทั้ง 13 ศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบในการเริ่มต้นสนับสนุนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ลงไปยังทุกจังหวัดในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ได้ดำเนินการ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Kit 2018)

♥การพัฒนากล่องยาฉุกเฉิน (Emergency Kit 2018)

จัดทำโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1.เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติการเก็บสารองยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน
2 มีรายการยาฉุกเฉินที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอ
3 มียาพร้อมใช้ในทุกหน่วยบริการ และสามารถหยิบใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4 บุคลากรสามารถใช้ยาฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง และผู้ป่วยปลอดภัย
5 ป้องกันยาหมดอายุ และลดมูลค่ายาฉุกเฉินหมดอายุ
 กระบวนการจัดการความรู้

การบ่งชี้ความรู้ (เหตุผลที่มา และความสาคัญ)
ยาฉุกเฉิน หมายถึง ยาที่มีความจาเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขภาวะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่าง ทันทีทันใด หรือคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งในภาวะดังกล่าวหากไม่สามารถใช้ยาได้อย่างทันท่วงที อาจทาให้ผู้ป่วยเกิด อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยทั่วไป ภาวะฉุกเฉินอาจหมายรวมถึง ภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac arrest) อาการแพ้ยาอย่างรุนแรง (anaphylactic reactions) และอาการชัก (convulsion)การใช้กล่องยาฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 มีจำนวนครั้งการใช้งานน้อยมาก หรือ อาจไม่ได้ใช้เลยในแต่ละปี เนื่องจากผู้ป่วยที่ตองชวยชีวิตฉุกเฉินมีน้อย แตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ดังนั้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥เขียนอย่างไรให้ได้ทันเวลา (การพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง)

♥เขียนอย่างไรให้ได้ทันเวลา (การพัฒนาใบขอซื้อ/ขอจ้าง)

จัดทำโดย งานพัสดุ กลุ่มอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้
1 เพื่อพัฒนาใบขอซื้อขอจ้างให้ง่ายต่อการเขียน
2 เพื่อให้หน่วยงานที่ขอซื้อขอจ้างได้พัสดุที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้ (เหตุผลที่มา และความสาคัญ)
งานพัสดุ กลุ่มอานวยการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของศูนย์อนามัยที่ ๓ เพื่อให้ได้พัสดุ ตามความต้องการมีระเบียบและขั้นตอนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทาให้ต้องใช้เวลาในการจัดหาเพื่อให้ได้พัสดุตามต้องการ และการที่จะได้พัสดุได้ถูกต้องและทันเวลาที่ต้องการใช้งานนั้น งานพัสดุต้องทราบถึงความต้องการของงานต่างๆ เพื่อที่จะรวบรวม จัดซื้อให้ทันตามความต้องการและถูกต้อง พระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เอกสารสาคัญที่จะช่วยให้งานพัสดุ ทราบความต้องการใช้พัสดุ ของงานต่างๆ ภายในศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ คือใบ ขอซื้อ/ขอจ้าง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบแผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบัน

♥การพัฒนารูปแบบบริการคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบแผนไทยร่วมกับแผนปัจจุบัน

จัดทำโดย นางปราณี จรไกร, นางสาวนวพร เจริญวิทย์ธนเดช, นางสาวบุญทริกา วรรณาเวศน์
และทีมงานแพทย์แผนไทย

ที่มาและความสาคัญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้มีการเปิดให้บริการคลินิกดูแลหญิงหลังคลอด (อยู่ไฟ) ตั้งแต่ปี 2552 โดยให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ในปี 2560 ได้มีการพัฒนารูปแบบคลินิกดูแลหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร พัฒนาเป็น 6 ขั้นตอนบริการอย่างครบวงจรมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2560 ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสมบูรณ์ ความครบถ้วนด้านการบริการดูแลสุขภาพของมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด จึงได้มีการวางแผนการให้บริการเพิ่มเติม ในด้านการตรวจ ประเมินสภาวะสุขภาพ การทำหัตถการเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ การให้คำแนะนำ คำปรึกษาด้านสุขภาพ การดูแลตนเองแบบแพทย์แผนไทย ตามแนวทางของการผดุงครรภ์ไทยในการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งบทบาทของการพยาบาลผดุงครรภ์แผนไทยในการส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการให้คาแนะนาแก่ผู้ตั้งครรภ์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การปฏิบัติต่อร่างกาย การทางาน การมีเพศสัมพันธ์ การบารุงครรภ์และการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์ (ครรภ์รักษา)

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥พัฒนาคนให้พร้อมทุกงาน

♥พัฒนาคนให้พร้อมทุกงาน

จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ งานบริการกลาง ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้ ที่มาและเหตุผล ในการคัดเรื่อง
จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์อนามัยที่ 3 จึงต้องมีการปรับอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ทุกแผนกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกบริการกลาง ซึ่งมีลักษณะงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของงานจ่ายกลาง หรือ เรียกว่า Supply เป็นงานที่เกี่ยวกับด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย งานซักฟอก เป็นงานที่เกี่ยวกับเครื่องผ้าที่ใช้สาหรับผู้รับบริการ มีการจัดเจ้าหน้าที่ตามลักษณะงาน คือเจ้าหน้าที่งาน Supply จานวน 7 คน และ เจ้าหน้าที่งานซักฟอก จานวน 3 คน โดยเจ้าหน้าที่ Supply สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ซักฟอกได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเจ้าหน้าที่หยุดงาน ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ซักฟอกไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่แทน Supply ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งหัวหน้างานบริการกลางจึงคิดว่าน่าจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ซักฟอกให้สามารปฏิบัติงานด้านจ่ายกลาง (Supply ) ได้ และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องตามเจ้าหน้าที่มาขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา ( OT) และเป็น การพัฒนาคน ให้พร้อมกับทุกงาน โดยจะเริ่มจากงานล้างเครื่องมือก่อน และจะมีการต่อยอดไปงานอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ซักฟอกจานวน 3 คน ให้มีความสามารถปฏิบัติงานในงานจ่ายกลาง (Supply )ได้ในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องตามเจ้าหน้าที่มาขึ้นปฏิบัติงานเพื่อเบิกค่าล่วงเวลา
การแสวงหาความรู้
หัวหน้างานบริการกลางได้ประชุมเจ้าหน้าที่ทั้งแผนก เพื่อแจ้งให้ทราบถึงหัวข้อเรื่องที่คัดเลือกมาจัดทาการจัดการความรู้ในแผนก และอธิบายเหตุผลให้ทุกคนทราบ พร้อมกับคิดทบทวนหาแหล่งความรู้ หรือเอกสารที่จะนามาใช้ในการจัดการความรู้ครั้งนี้ และควรจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ จนได้แหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

♥พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ายาเอนกประสงค์ลดโลกร้อน

จัดทำโดย งานวิสัญญี ห้องคลอด ห้องผ่าตัด

การทบทวนการจัดการความรู้ (BAR)
เพื่อตอบรับนโยบายกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 3 เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ Clean และกิจกรรม Green ร่วมกับในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการประเมินต้นทุนของหน่วยงาน พบว่า ต้นทุนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายน้ายาท้าความสะอาด ได้แก่ น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า สบู่ล้างมือ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น น้ายาล้างจาน ใช้เดือนละ 1 แกลลอน เป็นต้น ซึ่งน้ายาเหล่านี ล้วนมีส่วนประกอบของสารเคมี ซึ่งเป็นพิษทั งต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การปรับระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

♥การปรับระบบการคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ

จัดทำโดย แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์

ความส่าคัญของปัญหา
                   ในปัจจุบัน พบปัญหาอัตราการเกิดและการมีชีวิตอยู่รอดของแม่และเด็กของหญิงตั้งครรภ์ระดับประเทศตั้งเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ขณะที่องค์การอนามัยโลกกาหนดอยู่ที่ ร้อยละ 2.5 จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 3 พบการตายมารดาจากสาเหตุโดยตรง (Direct cause) ร้อยละ 60 และการตายของมารดาจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) ร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลของประเทศ ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์คือการตั้งครรภ์ซึ่งทาให้มารดาและทารกในครรภ์มีอันตราย มีโอกาสตายสูงขึ้นระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอดลอดที่ปกติและผลต่อสุขภาพและความพิการของทารกในระยะต่อมาด้วยการดูแลการฝากครรภ์คุณภาพมีการคัดกรองความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์โดยมุ่งเน้นการประเมินความเสี่ยงโดยใช้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥โปแกรมการออกกาลังกายสาหรับเด็กปฐมวัย “ภารกิจ สูงดีสมวัย สมองไว้ แข็งแรง”

♥โปแกรมการออกกาลังกายสาหรับเด็กปฐมวัย “ภารกิจ สูงดีสมวัย สมองไว้ แข็งแรง”

จัดทำโดย มานพ ศรีชมภู

การทบทวนการจัดการความรู้
สถานการณ์และสภาพปัญหา เด็กแรกเกิด – 5 ปี เป็นช่วงวิกฤติของการพัฒนาสมอง และวัยทารกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โภชนาการที่ดีตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี จะช่วยสร้างเซลล์สมอง ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ กระดูก ระบบภูมิต้านทานโรค อวัยวะภายในของร่างกายให้สมบูรณ์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของ ร่างกาย และการทาหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ (Full Potential Growth) โดยดูจากโครงสร้างร่างกายของเด็ก คือ มีส่วนสูงดีและสมส่วน เด็กปฐมวัยที่มีส่วนสูงดี สัมพันธ์กับระดับเชาวน์ปัญญาดี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความสาเร็จในการศึกษา อาชีพ รายได้ดี มีประสิทธิภาพในการทางาน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนาการรายงานและแก้ไขอุบัติการณ์

♥การพัฒนาการรายงานและแก้ไขอุบัติการณ์

จัดทำโดย งานประกันคุณภาพและสารสนเทศและองค์กรแพทย์

การทบทวนการจัดการความรู้ : ความเป็นมา เหตุผล ความจาเป็น
                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีในการดาเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องในส่วนหนึ่ง คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดความเข้าใจให้ความร่วมมือ ค้นหาความเสี่ยงของหน่วยงานและระบบงานได้ครอบคลุมสามารถรายงานความเสี่ยงได้ทันภายในเวลาที่กาหนด รวมถึงจัดการเรื่องร้องเรียนเชิงรุกได้ทันท่วงทีนั้น สามารถลดความเสี่ยงต่อการร้องเรียน ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการได้ ในการดาเนินงานด้านความสี่ยงที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงทัศนคติการรายงานความเสี่ยงทาให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าในความเสี่ยงมากขึ้น ในปี 2560 พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥พัฒนาการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย

♥พัฒนาการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัย

จัดทำโดย นางวารี อรุณเรืองสวัสดิ์และคณะ

    การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคฟันผุ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทาให้เด็กมีสุขภาพดี การป้องกันโรคฟันผุมีความสาคัญต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยโรคฟันผุในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรกและอัตราการผุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ1 – 3 ปี สาเหตุหลักที่ทาให้เด็กมีฟันผุมาจากพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการดูแลทาความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธี และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดโรคฟันผุอย่างรุนแรงได้ ทาให้เด็กมีความเจ็บปวดเคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติได้รับสารอาหารที่จาเป็นไม่เพียงพอ และส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้ เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สาคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสม เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการสมวัย อย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยลงเด็กส่วนหนึ่งต้องมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโต และการพัฒนาการของเด็กในด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้ โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่พบมาก ในการจัดทาแนวทางการดาเนินงานยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2556 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากของเด็ก ในระดับผลลัพธ์สุขภาพ 1 เรื่อง ได้แก่

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 3 of 20