คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 4
♥Well Child Hi Tech

♥Well Child Hi Tech

การผลิตสื่อวิดีโอการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองผ่านการสแกน QR code

จัดทำโดย งานตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ความเป็นมา
   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กช่วงแรกเกิดถึงอายุ5ปีเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการลูกของตนเองคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี(Well Child Clinic) รพ.ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3ให้บริการประเมินการเจริญเติบโตคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการตามวัยโดยให้คาแนะนาสาธิตวิธีการและสอนให้ผู้ปกครองได้ทดลองส่งเสริมพัฒนาการเด็กพร้อมกับให้คู่มือการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนากับพ่อแม่ผู้ปกครองนาไปศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการลูกของตนเองที่บ้าน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥HLO โอ้ละหนอ ฟ.ฟัน

♥HLO โอ้ละหนอ ฟ.ฟัน

จัดทำโดย พญ.นราวัลภ์ อัศวรัตน์และเจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข

ความเป็นมา
ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ3ปีที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่3เมื่อปี2560256025602560พบว่าเด็กมีประสบการณ์ฟันน้าผุร้อยละ63 .33 ซึ่งเป็นอัตราฟันผุที่สูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศดังนั้น งานทันตสาธารณสุขจึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะสร้างความรอบรู้การดูแลทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียนให้กับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กเพื่อให้แนวโน้มการเกิดโรคฟันน้านมผุในเด็กอายุ3ปีลดลง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ดูดเต้าสุดชิว

♥ดูดเต้าสุดชิว

จัดทำโดย นางสาวนฤมล ฐาปนะกุล

การชี้บ่งความรู้ (องค์ประกอบที่1)
          เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก จนได้คัดเลือกจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกดีเด่น ในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้รูปแบบบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงแผนกต่างๆ ห้องผ่าตัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสบผลสำเร็จ แม้ว่าผู้รับบริการหลังผ่าตัดจะอยู่ในห้องพักฟื้นไม่นาน และเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนำทารกไป BF ในห้องพักฟื้น ก็จะเรียกบิดาของเด็กและ/หรือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู เข้ามามีส่วนร่วม

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ทารกให้หลอดลมคอทารกตรงส่งเสริมการหายใจที่มีประสิทธิภาพ ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

♥การพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ทารกให้หลอดลมคอทารกตรงส่งเสริมการหายใจที่มีประสิทธิภาพ ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

จัดทำโดย นางนริศา ทิมศิลป์ และคณะ

        แผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึงปี2559 ยังไม่มีรูปแบบการนอนหนุนไหล่ของทารกที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทารกไม่เพียงพอ สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการล่าช้าได้ ทารกคอพับคางชิดอก ทารกดิ้นหลุดจากผ้าที่หนุนไหล่ทารกไว้ร้อยละ70 คอแหงนไปร้อยละ10 คิดเป็นร้อยละ 80 ในบทความของ PANTIP.COM ไม่หนุนหมอนไม่ต้องกลัวไหลตาย ใช้ผ้าขนหนูพับสัก2-3 ทบหนุนบริเวณไหล่ทารกเป็นการให้ทารกนอนหนุนไหล่ที่มีประสิทธิภาพ ความหนาจากที่นอนกับไหล่ทารกหนา 2-3 เซนติเมตร“sniffing position” เป็นการทำให้ทารกมีตำแหน่งของท่อหลอดลมคอตรง ปอดขยายตัวได้ดี เป็นการจัดท่านอนส่งเสริมให้ทารกมีการหายใจที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เดิมการนอนของทารกในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด เป็นการหนุนด้วยผ้าห่อตัวแล้วพับให้หนา2 ทบหนุนบริเวณไหล่ของทารก ปัจจุบันมีการพัฒนาการนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำหมอนหนุนไหล่ให้น้องหายใจโล่ง เมื่อปี2012 พบว่าทารกหายใจสะดวกร้อยละ 100 ทางแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพทารกทำให้ทารกนอนหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ออกซิเจนเข้าสู่ปอดได้ดี มีการไหลเวียนของปอดทารกดีขึ้น ส่งผลให้ทารกมีพัฒนาการสมวัยจึงได้คิดนวตกรรมส่งเสริมสุขภาพทารกป่วย มีชื่อว่า หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥พร้อม Pay For Care Plan

♥พร้อม Pay For Care Plan

จัดทำโดย กลุ่มวัยสูงอายุ

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)
        จากนโยบายสาคัญเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(Long Term Care : LTC) ได้ประกาศให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะสาหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน ในปี 2583 ดังนั้น ในปี 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีเปูาหมายสาคัญคือทาอย่างไรที่จะปูองกันไม่ให้ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่เจ็บปุวย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้นรัฐบาลจึงได้สนับสนุนงบประมาณ จานวน 600 ล้านบาทให้กับสานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น จานวน 900 ล้านบาท สาหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการทางการแพทย์ เช่น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥แนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้มของมารดาหลังคลอด

♥แนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้มของมารดาหลังคลอด

จัดทำโดย สูติ-นรีเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
ราย

การบ่งชี้ความรู้
จากสถิติอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในแผนกสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบ 1 ราย ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม พบอุบัติการณ์มารดาหลังคลอดพลัดตกหกล้ม 1 ราย และมีมารดาเป็นลม 4 ราย ให้การช่วยเหลือได้ทัน ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการทบทวนอุบัติการณ์ พบว่ามารดาหลังคลอดมีภาวะเสียเลือดขณะคลอด ส่งผลให้ให้มีอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดแบบเดิม คือติดป้ายการบอกเวลาครบปัสสาวะและลุกจากเตียง และมีการอธิบายการปฏิบัติตัวหลังคลอดโดยไม่มีสื่อ การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุแนวทางการดูแลยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

จัดทำโดย งานสนาม กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้
กระบวนการจัดการความรู้
การบ่งชี้ความรู้
         ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า ต้นไม้ที่ปลูกเว้นระยะไม่เท่ากัน การกลบดินไม่เรียบร้อย ขณะทำกิจกรรมเกิดความสับสนวุ่นวาย เนื่องจากไม่มีการแบ่งหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรม ทำให้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่งานสนามไม่สามารถควบคุมกำกับให้ผู้มาร่วมกิจกรรมทำตามแผนงานที่วางไว้ได้ จึงทำให้เกือบทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์เจ้าหน้าที่งานสนามต้องมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม จากปัญหาดังกล่าวงานสนามจึงสนใจที่จะจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามตามแผนผังที่ได้วางแผนไว้ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมด้วย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม& ABC Health Fitness HPC3

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม& ABC Health Fitness HPC3

จัดทำโดย นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์, และทีมงานABC MODEL

องค์ประกอบที่ 1.การบ่งชี้ความรู้
จากเดิมการจัดตั้งตามส่วนกลางใช้ชื่อคลินิกไร้พุง(DPAC) เริ่มปฎิบัติงานปี 2554 จนถึงปัจจุบันสลับกันรับผิดชอบระหว่างงานออกกำลังกายและโภชนาการ วิธีการดำเนินงานเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) รูปแบบกิจกรรมจัดเป็นคอร์ส จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่าสิ่งที่ทำให้คลินิกไม่ประสบความสำเร็จมีดังนี้
– ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของคลินิกทำให้ช่องทางในการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการไม่ทั่วถึง
– โครงสร้างการทำงานไม่ชัดเจนและไม่เอื้อต่อการให้บริการคลินิกแก่ผู้รับบริการ อาทิเช่น เปิดให้บริการเฉพาะวัน เจ้าหน้าที่ไม่อยู่เนื่องจากติดภารกิจ ผู้รับผิดชอบหลักมีภาระงานอื่นๆรวมถึงการกระจายงานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ
– รูปแบบกิจกรรมไม่เร้าใจ ไม่หลากหลาย ไม่สนุกสนานรวมถึงขาดกิจกรรมการสร้างความผูกผันให้กับผู้รับบริการ มีผลทำให้คนไข้หายไป
– มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแต่ขาดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และประสานการทำงานของคลินิกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น งานวัยทำงาน- ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ (โภชนาการ ออกกำลังกาย คลินิกแพทย์ทางเลือก) งานทันตกรรม งานให้คำปรึกษา องค์กรแพทย์ เป็นต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥Blood safety คนรับปลอดภัย คนให้สบายใจ

♥Blood safety คนรับปลอดภัย คนให้สบายใจ

จัดทำโดย นางสาว ปุณชนิกา บุญเลิศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร

การบ่งชี้ความรู้
                     เนื่องจากที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการใช้เลือดที่เชื่อมโยงกันระหว่าง สหวิชาชีพทำให้พบปัญหาในการปฏิบัติงานและการประสานงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้เลือดและอาจทำให้ผู้ป่วยได้ผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การทำ Km ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการรับเลือดตามหลัก Safety goal

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ส่ง line สื่อรัก

♥ส่ง line สื่อรัก

จัดทำโดย นางวารุณี พู่พิสุทธิ์

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)
          การคลอดเป็นช่วงสำคัญของชีวิตสำหรับคุณแม่และครอบครัว การรอคอยสมาชิกใหม่ที่ต้องใช้เวลาแรมปีเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะกังวลและตื่นเต้นมากโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่ ที่ผ่านมาด้วยข้อจำกัดของทางโรงพยาบาลไม่สามารถจะเอื้ออำนวยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมให้กำลังใจในห้องผ่าตัดได้ ซึ่งอาจสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยว ความกังวลใจ ให้กับคุณแม่ที่ต้องแยกจากครอบครัวเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงคุณพ่อ และครอบครัวที่ต้องรอคอยคุณแม่และสมาชิกใหม่ของบ้านอยู่นอกห้องผ่าตัดจนคุณแม่ผ่าตัดเสร็จจึงได้พบหน้ากัน มีข้อคำถามมากมายจากครอบครัวและญาติ ว่าแม่-ลูก ปลอดภัยมั้ย ลูกเป็นอย่างไรบ้าง อีกนาน มั้ยกว่าจะได้พบหน้าลูก จากแบบสอบถาม ครอบครัวคุณแม่ที่มาผ่าตัดคลอด พบว่า 100 %อยากเห็นหน้าสมาชิกใหม่เร็วๆ อยากทราบว่า แม่-ลูก ปลอดภัย มั้ย และจากการสอบถามบุคลากรภายในโรงพยาบาลที่มารับบริการ การผ่าตัดคลอด ก็ได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันกับคุณแม่รายอื่นๆ รวมทั้งจากข้อเสนอแนะในแบบประเมินความพึงพอใจของแผนกก็ต้องการได้รับข้อมูลและอยากเห็นหน้าสมาชิกใหม่เร็วๆเช่นกัน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 4 of 20