คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 7
♥สมาธิสั้นแต่รักฉันยาว

คณะผู้จัดทำ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กงานตรวจสขุภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชีความรู้

“ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกตที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักใน สังคมไทยเมื่อไมน่านมานี้โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤตกิรรมยังมี การพัฒนาไม่เต็มที่ สําหรับประเทศไทยได้มีการสํารวจพบว่ามีเด็กถึงร้อยละ 8 ที่ประสบภาวะสมาธิสั้น โดยจะ พบบ่อยในเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 3 เท่า อาการหลักของโรคสมาธิสั้นมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1 มี พฤตกิรรมซุกซนไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา 2 มีพฤติกรรมขาดสมาธิ จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย และ 3 มีพฤตกิรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง หนุหันพลันแล่น และอดทนรอคอยนานไม่ได้ ถึงแม้ว่าภาวะ สมาธิสั้นไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กที่มีภาวะนี้หากไม่ได้รับการชว่ยเหลือที่เหมาะสม ก็ อาจจะส่งผลต่อการพฒันาการทางด้านจิตใจและสังคมในหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เมื่่อ ก้าวสู่วัยรุ่น จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทําสิ่งผิดกฎระเบียบ หรือผิดกฎหมาย เช่น หนีโรงเรียน การขับรถเร็ว เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการสบูบหุรี่ ดื่มเหล้า และใช้สารเสพติด เป็นต้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

เหยี่ยวข่าวตามหานวัตกรรมKM

♥การพัฒนาระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำกรณีเกิดการแพ้ยาซ้ำกับยาในกลุ่มเดียวกับที่ผู้ป่วยแพ้

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การบ่งชี้ความรู้

กรณีศึกษาการเกิดการแพ้ยาซ้ำในกลุ่มยาเดียวกัน

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 3 ปี มาเข้ารับการรักษาในรพ. เมื่อวันที่ 12/12/2559 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Cefditoren (Meiact) (ผื่นแดงคันขึ้นทั่วตัว ตาบวม) ได้รับการประเมินตามหลัก WHO = 2 (Probable =น่าจะใช่) ตั้งแต่ปี 29/9/2559 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน มีบัตรแพ้ยาติดตัว และมีบันทึกประวัติการแพ้ยาในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล ระบบคอมพิวเตอร์ SSB แล้ว และตอนรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้มีการเขียนประวัติแพ้ยา ไว้ที่ใบ admission และ Doctor order sheet แล้วหลังจากรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษา แพทย์ได้สั่งยา Ceftriaxone IV หลังให้ยาประมาณ 10 นาที พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การจัดการขยะมูลฝอย แผนกวัยทำงาน

กลุ่มงานวัยทำงาน

เพื่อให้บุคลากรงานวัยทำงานแยกขยะได้ถูกต้อง

การบ่งชี้ความรู้

จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการถังขยะของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวัยทำงานพบการทิ้งขยะไม่ถูกประเภท ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความยุ่งยากในการกำจัดขยะ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบการสอนนับลูกดิ้นโดยเจ้าหน้าที่ในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ( ลูกน้อยปลอดภัยแม่ใส่ใจนับลูกดิ้น )

นางสุริยา เครนส์ และคณะ

ลูกน้อยปลอดภัยแม่ใส่ใจนับลูกดิ้น

หญิงตั้งครรภ์ทุกรายจำเป็นต้องมีส่วนร่วม ในการดูแลลูกน้อยในครรภ์เองในช่วงที่ไม่ได้มารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่ง ได้แก่ การนับลูกดิ้นในท้อง เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา การนับลูกดิ้น คือการบ้านที่โรงพยาบาลฝากไปให้คุณแม่ทำที่บ้านเพราะคุณแม่มาฝากครรภ์ก็มาอย่างมากเพียงเดือนละครั้ง แล้วครั้งละไม่กี่ชั่วโมง คุณแม่ก็กลับบ้านแล้วพร้อมหอบหิ้วลูกน้อยในท้องไปหยิบท้องด้วย ไม่ได้มาวางแล้วฝากไว้กับหมอหรือพยาบาลจริงๆ แล้วสิ่งเดียวที่จะรู้ได้ว่าลูกน้อยในท้องยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ คือลูกดิ้นดีอยู่มั้ย ในขณะที่ท้องคับแคบลงแต่ลูกน้อยตัวกลับโตขึ้นเรื่อยแล้วดิ้นเปลี่ยนท่าทุกวัน อุบัติเหตุในท้องก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เพราะสะดือยาว 50-100 ซม. อาจเกิดเหตุสายสะดือมัดกันเองเป็นปม 1ปมหรือ 2 ปม ลูกจะหายใจสะดวกไหม อาหารไปหาลูกสะดวกหรือไม่

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥รู้ได้ไม่ต้องจ่ายสักบาท

งานตรวจโรคเด็ก  กลุ่มงานโรงพยาบาล

การบ่งชี้ความรู้   

         ท่านทราบหรือไม่ว่าการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งผู้รับบริการต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องเสียเวลาทำงาน ต้องให้ลูกขาดเรียน และผู้ปกครองเด็กต้องขาดงาน หากเกิดขึ้นบ่อยๆ อาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ ห้องตรวจโรคเด็กจึงทบทวนงานแล้วพบว่ามีกระบวนงานบางอย่างที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เช่น การมาฟังผลตรวจเพาะเชื้อต่างๆ จากการเก็บข้อมูลพบว่าการตรวจเพาะเชื้อต่างๆของผู้ป่วยนั้นมากกว่า 90 % ผลการตรวจไม่พบเชื้อที่ต้องทำการรักษาต่อ แต่

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥“คนตรวจสุขใจ เมื่อได้เอกสารครบถ้วน”

งานการเงิน

การบ่งชี้ความรู้

                 งานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การจัดประชุม อบรม การจัดทำโครงการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การประชุม/อบรม ซึ่งในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อประสานงานในเรื่องเอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม อัตราการเบิกจ่าย  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในโครงการ และในปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบหรือทำโครงการเพิ่มมากขึ้นตามกลุ่มภารกิจใหม่หลายคน และมีหลายคนที่ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์  วิธีการ เอกสารการเบิกจ่าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทางการเงินและบัญชีมีบุคลากรในหน่วยงานที่เพิ่งมาทำงานใหม่ หรือ ไม่ทราบรายละเอียดที่ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่าย เนื่องจาก

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ส่ง line สื่อรัก

นางวารุณี   พู่พิสุทธิ์

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

การคลอดเป็นช่วงสำคัญของชีวิตสำหรับคุณแม่และครอบครัว การรอคอยสมาชิกใหม่ที่ต้องใช้เวลาแรมปีเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะกังวลและตื่นเต้นมากโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่ ที่ผ่านมาด้วยข้อจำกัดของทางโรงพยาบาลไม่สามารถจะเอื้ออำนวยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมให้กำลังใจในห้องผ่าตัดได้ ซึ่งอาจสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยว ความกังวลใจ ให้กับคุณแม่ที่ต้องแยกจากครอบครัวเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงคุณพ่อ และครอบครัวที่ต้องรอคอยคุณแม่และสมาชิกใหม่ของบ้านอยู่นอกห้องผ่าตัดจนคุณแม่ผ่าตัดเสร็จจึงได้พบหน้ากัน มีข้อคำถามมากมายจากครอบครัวและญาติ ว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเดย์แคร์

งานเดย์แคร์

“บ้านหลังที่ 2” คำคุ้นหูของคนทั่วไป หรือบางคนเรียก “ศูนย์เด็กเล็ก” เป็นสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานรองจาก ปู่ย่า ตายาย หรือคนใกล้ชิด แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือ การดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีก่อนเข้าโรงเรียน และมีความสุข ประเด็นสำคัญที่กำลังทำใน KM ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเดย์แคร์และผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเดย์แคร์ โดยเฉพาะโรคที่ทำให้ต้องปิดบริการ อย่างโรคมือเท้าปาก ซึ่งติดต่อกันได้ง่าย เพราะเมื่อเด็กเจ็บป่วยในช่วงวัยนี้ จะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก นอกจากจะส่งผลกระทบกับตัวเด็กแล้ว

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ดูดเต้าสุดชิว

นางสาวนฤมล ฐาปนะกุล

การชี้บ่งความรู้ 

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก จนได้คัดเลือกจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกดีเด่น ในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้รูปแบบบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงแผนกต่างๆ ห้องผ่าตัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสบผลสำเร็จ แม้ว่าผู้รับบริการหลังผ่าตัดจะอยู่ในห้องพักฟื้นไม่นาน และเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนำทารกไป BF ในห้องพักฟื้น ก็จะเรียกบิดาของเด็กและ/หรือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู เข้ามามีส่วนร่วม

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 7 of 20