คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 8
♥การปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวย ด้วยมือเรา

งานสนาม กลุ่มอำนวยการ  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

 

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้

การบ่งชี้ความรู้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมางานสนาม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 มีส่วนร่วมในปลูกต้นไม้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  วันพ่อ วันแม่ วันครบรอบก่อตั้งศูนย์ ฯลฯ ต้นไม้ที่ปลูกมีทั้งชนิดไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก ซึ่งจากการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้แล้วพบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ขอซื้อขอจ้างทำได้ง่าย….ทำอย่างไร??

งานพัสดุ  กลุ่มอำนวยการ

การบ่งชี้ความรู้   

งานพัสดุได้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดภายในศูนย์อนามัยที่ 3  ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอซื้อขอจ้างของทุกหน่วยงานในศูนย์อนามัยที่ 3  ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ  และส่งผลทำให้เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง ทำให้ได้รับพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ  ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายพัสดุ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ทำลายเชื้อ พวกเรามั่นใจว่าทำได้

เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง  งานบริการกลาง ( กลุ่มการพยาบาล )

การบ่งชี้ความรู้

 เหตุผลและที่มา(ในการคัดเลือกเรื่อง)

งานจ่ายกลาง เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้งานแล้ว เข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อก่อนนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย เริ่มจากกระบวนการล้างทำความสะอาด การบรรจุหีบห่อ และสุดท้ายคือการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ งานจ่ายกลางมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 8 อัตรา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป คือ เจ้าหน้าที่ประจำการล้างเครื่องมือจำนวน  2  คน  ,  เจ้าหน้าที่ประจำการบรรจุหีบห่อ  2 คน , เจ้าหน้าที่จัดทำถุงมือ 1 คน และ เจ้าหน้าที่ที่ประจำงานนึ่ง เครื่องมือ อีก 1 คน  อีก 2 คน จะเป็นเจ้าหน้าที่เวียน คือ สามารถทำได้ทุกตำแหน่งเมื่อเจ้าหน้าที่ประจำงานนั้นๆ หยุดงาน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ทารกให้หลอดลมคอทารกตรงส่งเสริมการหายใจที่มีประสิทธิภาพ ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก)

นางนริศา ทิมศิลป์ และคณะ

แผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึงปี2559  ยังไม่มีรูปแบบการนอนหนุนไหล่ของทารกที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทารกไม่เพียงพอ สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการล่าช้าได้ ทารกคอพับคางชิดอก ทารกดิ้นหลุดจากผ้าที่หนุนไหล่ทารกไว้ร้อยละ70 คอแหงนไปร้อยละ10 คิดเป็นร้อยละ 80 ในบทความของ PANTIP.COM ไม่หนุนหมอนไม่ต้องกลัวไหลตาย ใช้ผ้าขนหนูพับสัก2-3 ทบหนุนบริเวณไหล่ทารกเป็นการให้ทารกนอนหนุนไหล่ที่มีประสิทธิภาพ ความหนาจากที่นอนกับไหล่ทารกหนา 2-3 เซนติเมตร“sniffing position” เป็นการทำให้ทารกมีตำแหน่งของท่อหลอดลมคอตรง ปอดขยายตัวได้ดี เป็นการจัดท่านอนส่งเสริมให้ทารกมีการหายใจที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เดิมการนอนของทารกในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด เป็นการหนุนด้วยผ้าห่อตัวแล้วพับให้หนา2 ทบหนุนบริเวณไหล่ของทารก ปัจจุบันมีการพัฒนาการนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำหมอนหนุนไหล่ให้น้องหายใจโล่ง เมื่อปี2012 พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ศูนย์อนามัยที่ 3

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

บ่งชี้ความรู้

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ   การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว  และเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  การบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีพ ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥หนูเจ็บ…พ่อแม่เจ็บ…พยาบาลก็เจ็บเหมือนกัน!!!!!

งานเด็กป่วย กลุ่มการพยาบาล 

สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่งานเด็กป่วย

****การทบทวนการจัดการความรู้****

เพราะ…ทนเห็นหนูเจ็บไม่ไหว????

ชีวิตของการเป็นพยาบาล  พวกเราทุกคนอยากที่จะให้การพยาบาลด้วยหัวใจ  ด้วยความเอื้ออาทร ใส่ใจ  มิใช่เพียงปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่เท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแล้ว เมื่อเด็กคนหนึ่งเจ็บป่วยไม่สุขสบาย  เป็นธรรมดาที่จะร้องงอแง  ไม่ให้ความร่วมมือในการให้การรักษาและการทำหัตถการต่างๆ เช่น การเจาะเลือดและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ด้วยกายวิภาคของหลอดเลือดเด็กแล้ว  ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดหนักที่สามารถทำได้  อีกทั้งการดูแลก็ยังลำบากเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมให้เด็กอยู่นิ่ง  ทำให้มีปัญหาบ่อยๆ คือเกิดสายน้ำเกลือหลุด  น้ำเกลือไม่ไหล บริเวณที่ให้สารน้ำหรือยาอุดตัน แดงหรืออักเสบเกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ยอมเพิ่มความวิตกกังวล  ความเครียดแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นธรรมดา  แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็เกิดภาวะเครียดและกดดัน ส่วนหนึ่งเราเข้าใจดีถึงคำว่า  “หัวอก…ของคนเป็นพ่อเป็นแม่” ไม่มีใครอยากเห็นลูกตนเองเจ็บตัวบ่อยๆ ต้องเปลี่ยนเส้น ต้องแทงน้ำเกลือบ่อยๆ  จึงทำให้เรามองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  จึง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ศูนย์ 3 4G (0 3 4 G)

เยาวลักษณ์ กาญจนะ

นริศา ทิมศิลป์ และคณะ

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

ที่มาความสำคัญ เหตุผล และความจำเป็น

ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งพบได้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ขยะมูลฝอยก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ทั้งต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ เช่นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงพาหะของโรคต่างๆ ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥พร้อม pay to care plan

การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge identification)

จากนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(Long Term Care : LTC) ได้ประกาศให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น  20.5  ล้านคน ในปี 2583  ดังนั้น ในปี 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่เจ็บป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥สมาธิสั้น แต่รักฉันยาว

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

การบ่งชี้ความรู้

          “ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกติที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี้ โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤติกรรมยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่  สำหรับประเทศไทยได้มีการสำรวจพบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥แนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้มของมารดาหลังคลอด

ผู้จัดทำ นางสาววาสนา    เงินม่วง

การบ่งชี้ความรู้  

จากสถิติอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในแผนกสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบ 1 ราย ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม พบอุบัติการณ์มารดาหลังคลอดพลัดตกหกล้ม 1 ราย และมีมารดาเป็นลม 4 ราย ให้การช่วยเหลือได้ทัน ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการทบทวนอุบัติการณ์ พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 8 of 20