Tag Archives: งานจ่ายกลาง
♥ เครื่องมืออยู่ครบเมื่อระบบถูกต้อง

viraiwan

นางสาววิไลวรรณ   สุรารักษ์

เนื่องจากเดิมห้องคลอดมีระบบจัดส่งเครื่องมือที่ใช้แล้วโดยมีการล้างและจัดเป็น set จึงไม่เกิดปัญหาเครื่องมือหาย  ต่อมามีการทบทวนร่วมกับระบบ I C โรงพยาบาลพบว่าไม่ถูกหลัก I C  จึงต้องปฏิบัติระบบ   Center   Supply  เครื่องมือทุกชิ้นต้องส่งลงไปล้างและห่อ set
ที่แผนกบริการกลางจึงจะถูกหลัก I C    แต่เนื่องจากเครื่องมือห้องคลอดมีหลายชนิดและมีจำนวนมากมีการใช้ทุกวันทุกเวร  เมื่อมีการส่งลงไปล้างไม่มีการนับจำนวนชิ้น  ทำให้เกิดปัญหา  แผนกบริการกลางจะโทรศัพท์ประสานว่ามีเครื่องมือไม่ครบอยู่บ่อยครั้ง  เจ้าหน้าที่ห้องคลอดจึงประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยมีการปรับเปลี่ยนและจัดระบบการส่งของ sterile ใหม่เพื่อป้องกัน เครื่องมือสูญหายเพราะเครื่องมือส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง  เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการจัดหาซื้อเครื่องมือ  และมีเครื่องมือใช้อย่างครบถ้วน Continue Reading →

♥ การเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

นางศุภรัตน์ อินทนูรักษ์

ในปัจจุบัน จากการสังเกตเจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายกลางขณะปฏิบัติงาน มีวิธีการแก้ไขปัญหา พูดคุย ตอบคำถาม ข้อสงสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกับผู้ที่มารับบริการ บ่อยครั้งพบว่า การตอบคำถามหรือแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด อาจเกิดความเสี่ยงทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพงานโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีโอกาสเกิดความเสียหายโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ แม้ทางหน่วยงานได้มีการผลักดันส่งไปอบรมภายนอกหน่วยงานทุกปีและมีแผนหมุนเวียนการพัฒนาบุคลากร แต่ด้วยทางศูนย์อนามัยที่ 8 มีงบประมาณจำกัด การไปอบรมจึงขาดความต่อเนื่อง จึงทำให้งานบริการจ่ายกลาง เห็นความสำคัญควรมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สม่ำเสมอมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้เกิดการมองเห็นภาพรวมในงานของตนเอง เห็นโอกาสพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นหรือให้ดีที่สุดของงานบริการจ่ายกลางคือสูงกว่ามาตรฐาน

Continue Reading →

♥ คู่มือการจัดชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดของงานจ่ายกลาง

manussanun

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มเจริญ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดต้องผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาดและจัดชุดเครื่องมือฯ ที่หน่วยงานจ่ายกลาง แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เครื่องมือทางการแพทย์ของห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจะทำความสะอาดและจัดชุดเครื่องมือเอง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากและหลากหลายชนิด ซึ่งกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานจ่ายกลาง ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงปรับระบบการดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ของห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐาน โดยให้ห้องผ่าตัดส่งเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิดทำความสะอาดและจัดชุดเครื่องมือโดยหน่วยงานจ่ายกลางหลังจากห้องผ่าตัดมีการส่งเครื่องมือมาให้งานจ่ายกลางทำความสะอาด และจัดชุดเครื่องมือ ทางหน่วยจ่ายกลางพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ในงานจ่ายกลางจัดชุดเครื่องมือของห้องผ่าตัดผิดพลาดจำนวน 10 ครั้งภายใน 3 เดือน เนื่องจากเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลางยังไม่รู้จักชื่อและชนิดเครื่องมือ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดชุดเครื่องมือขึ้น จากปัญหาดังกล่าว งานจ่ายกลางจึงเห็นความสำคัญในความต้องการลดความผิดพลาดดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยจ่ายกลางทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่อและชนิดเครื่องมือของห้องผ่าตัดให้ถูกต้อง Continue Reading →