Tag Archives: ทารกแรกเกิด
♥ แนวทางป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิดหลังอาบน้ำ

1463915_621329244611941_2883377503253062913_n

นางสาวลำพึง ภูกาธร

การทำให้ทารกมีร่างกายที่อบอุ่นนั้นมีความสำคัญมาก โดยทั่วไปทารกทุกรายที่คลอดออกมาจากครรภ์ที่อบอุ่นของมารดาแล้วจะมีการสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วให้กับสิ่งแวดล้อมที่เย็นกว่า(Asakura,2004) เนื่องจากไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิกายให้คงที่ได้ ถ้ามีอุณหภูมิกายต่ำเกินไปอาจเกิดภาวะต่อไปนี้  เช่น ซึม ดูดนมช้า ดูดนมน้อยลงหรือไม่ดูดนม อาเจียน ท้องอืด น้ำหนักไม่ขึ้น  ความต้องการการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น  การผลิตสาร surfactant ลดลง การหายใจผิดปกติ  น้ำตาลในเลือดต่ำ   เลือดเป็นกรด

จากการเก็บข้อมูลของแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 เด็กทารกแรกเกิดจำนวน202ราย พบว่าทารกแรกเกิดที่ได้รับการอาบน้ำครั้งแรกจากเจ้าหน้าที่หลังเกิด 4 ช.ม.และมีอุณหภูมิกายก่อนอาบ 36.8-369 องศาเซลเซียส มีอัตราการเกิดภาวะตัวเย็นหลังอาบน้ำจำนวน 48 รายคิดเป็น 23.8.% เมื่อเด็กอายุ 1 วัน 15 รายคิดเป็น 7.4% และเมื่อเด็กอายุ 2 วันพบ 21 รายคิดเป็น 10.4% ในจำนวนนี้พบเป็นเด็กคนเดิมที่มีภาวะตัวเย็นซ้ำ 8 ราย ทางแผนกสูติกรรมจึงมีการพัฒนากระบวนการและวิธีในการอาบน้ำให้ทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะตัวเย็นภายหลังการอาบน้ำเพื่อให้สามารถดูแลทารกเหล่านี้ให้มีอุณหภูมิกายคงที่ อันจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจตามมา Continue Reading →

♥ การพัฒนากระบวนการรับเด็กแรกคลอด

994393_212229062290027_835695337_n

นางบุษรา ใจแสน

ความปลอดภัยของทารกแรกเกิด นอกจากจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงทางด้านมารดาและทารกในระยะก่อนและหลังคลอดแล้ว ยังมีความต้องการ การช่วยเหลือจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะครบถ้วนในการกู้ชีพ อีกทั้งต้องมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือและการประสานงานที่ดีเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ผู้รับผิดชอบรับเด็กในเวลาราชการ คือ งานวิสัญญี งานห้องผ่าตัดและ งานห้องคลอด ส่วนนอกเวลาราชการ พยาบาลตรวจการจะเป็นผู้รับเด็ก ซึ่งความหลากหลายของบุคลากรในหลายแผนก ทำให้การปฏิบัติในกิจกรรมรับเด็ก มีอุปสรรคและปัญหาในด้านการเตรียมความพร้อมและการประสานงาน รวมทั้งทักษะที่ไม่ชำนาญการพอ จึงมีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของทารกแรกเกิดได้

ผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเด็กและลดความเสี่ยงที่ป้องกันได้ จึงได้ร่วมกันทบทวนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

Continue Reading →