Tag Archives: นมแม่
♥ เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์

546365_273868499358216

นางวันวิสา     ฤทธิ์บำรุง

งานห้องคลอดได้ดำเนินการตามนโยบาย โรงพยาบาลสายใยรักฯ สนับสนุนให้แม่ได้โอบกอดลูกทันทีหลังจากคลอดและกระตุ้นให้ดูดนมแม่นาน 1 ชั่วโมง แม่บางรายเมื่อยล้า แขนกอดกระชับได้น้อยลงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก จึงได้ร่วมกันหารูปแบบโดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยพยุงลูกให้อยู่ได้นาน และลดอาการ เมื่อยล้า แขนของแม่ ป้องกันความเสี่ยง ต่อการพลัดตก ขณะทำ early bonding และ early breast feeding การที่มารดาต้องกระตุ้นให้ลูกดูดนมนานในขณะที่ผู้ทำคลอดเย็บแผลด้วย อาจเกิดความเครียดกับกิจกรรมหลายอย่างที่ได้รับจึงหาแนวทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยใช้เสียงเพลงที่สนับสนุนสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านตู้เพลง Continue Reading →

♥ ผลการศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือนที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวและที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว

นางพรทิพย์ รักคำมี

ในทารกอายุ 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมีภาวะขาดธาตุเหล็กประมาณร้อยละ 6 – 18 ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือด หน้าที่หลักของธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงคือนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของระบบประสาท จึงมีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ทารกที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ปริมาณธาตุเหล็กในนมแม่มีเพียงประมาณ 0.2-0.4 มก./ลิตร(อรัญญา ปิกเกษม,2555) ธาตุเหล็กในนมแม่ถูกดูดซึมได้ดี ทารกจึงได้ธาตุเหล็กเพียงพอเมื่อได้รับนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 4 เดือน ซึ่งไม่ถึง 6 เดือน จึงพบว่าปัญหาการขาดธาตุเหล็กอาจพบได้ในทารกที่กินแต่นมแม่(อรัญญา ปิกเกษม,2555)

ดังนั้นงานตรวจสุขภาพเด็กดี มีนโยบายด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน จึงมีความสนใจศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือนที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว และที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป Continue Reading →

♥ หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก

narisa

นางนริศา ทิมศิลป์

ทารกที่ NPO หรือทารกที่ยังวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและช่วยหายใจ ยังไม่ได้มีการศึกษาการดูแลช่องปากทารกด้วยน้ำนมColostrum ของมารดา การดำเนินงานจะขอให้แม่เก็บน้ำนม Colostrum ที่ได้มาใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และป้องกันการเกิดอันตรายต่อเยื่อบุในระบบทางเดินอาหารระหว่างที่ทารกยังอยู่ระหว่าง NPO ดังนั้นงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด มีการให้พยาบาลสอนพ่อและแม่ถึงวิธีการดูแลช่องปากด้วยนม Colostrum ใช้ไม้พันสำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงไปที่น้ำนมColostrumซับน้ำนมจนเพียงพอ จากนั้นพ่อแม่ใช้ไม้พันสำลีเข้าไปทำความสะอาดบริเวณกระพุ้งแก้มโดยรอบด้วยนม Colostrum ในกลุ่มอาการทารกมีภาวะหายใจลำบากที่ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ทำได้ทุก2-3 ชั่วโมงในแต่ละครั้งของการดูแลช่องปากด้วยนมมารดา การดูแลช่องปากจะต้องทำต่อเนื่องจนกระทั่งทารกสามารถได้รับอาหารทางปากได้หรือรับจากเต้านมมารดา  Continue Reading →

♥ ประสิทธิผลของบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

299318_264937780184355_692103_n

นางณัฐนันท์ วงษ์มามี

จากข้อมูลสถานการณ์ มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่มารับบริการในงานตรวจสุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์    ปีงบประมาณ 2553, 2554, 2555 มีดังนี้ 34.3%, 39.5% และ 43.3% ตามลำดับ และจากการทบทวนรูปแบบบริการแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาล   ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ หลังคลอด และเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้ว พบว่าบริการให้การแนะนำเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหอผู้ป่วยใน ตั้งแต่มารดากลับไปอยู่บ้านแล้ว จนกระทั่งมารดาพาบุตรมารับบริการการตรวจสุขภาพตามนัดเมื่อบุตรอายุ 2 เดือนที่งานตรวจสุขภาพเด็กดีนั้น ไม่มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการแนะนำเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ในแต่ละครั้ง ทำให้มารดาขาดโอกาสในการได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อความ สำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนได้

ดังนั้นหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย งานสูติกรรม งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด และงานเด็กป่วย จึงศึกษาผลของการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป

Continue Reading →