Tag Archives: สุขภาพดี
♥ คุณหมอไร้พุง

285337_2150661838669_212339_n

แพทย์หญิงศรินนา   แสงอรุณ

      เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น แนวโน้มรอบเอวจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในระบบต่าง ๆ องค์กรแพทย์จึงตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังเส้นรอบเอวให้ได้ตามมาตรฐาน หรือไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการลด หรือควบคุมเส้นรอบเอวของแพทย์ให้คงที่

Continue Reading →

♥ ควบคุมแคลอรี่ ลดอาหารมัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

นางสาวปุณชนิกา          บุญเลิศ

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านและผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody พบว่าปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่อันดับ 1 คือ ระดับ Cholesterol เกิน 73% และรอบเอวเกิน 53% ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่น เบาหวาน ความดัน และโรคข้อเข่าอักเสบ

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรมีภาวะสุขภาพที่ดีและลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ทางกลุ่มงานฯจึงหาแนวทางที่เหมาะสามร่วมกันโดยทุกคนจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันและจดบันทึกการกินอาหาร ประเภท ทอด ผัด และอาหารที่มีไขมันสูง และมีการติดตามผลทุกๆเดือน Continue Reading →

♥ ลดเอว ลดพุง

นางสุมิตรา ดีวัน

สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานวัยทำงานจำนวน 9 คน เมื่อปี 2556 พบว่า เจ้าหน้าที่มีผล cholesterol สูง 6 คน คิดเป็น 66.7 % รอบเอวเกิน 5 คน คิดเป็น 55.5 % และค่าดัชนีมวลกายเกิน 7 คน คิดเป็น 77.8 % บุคลากรทุกคนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องทำกิจกรรมการลดรอบเอว ลดน้ำหนักและ กิจกรรม 3อ. อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว้  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดเอว ลดพุง ลดโคเลสเตอรอล โดยใช้หลัก 3 อ. Continue Reading →

♥ ลดเอว ลดไขมัน ลดโรค

10395183_713121638729826_4150702470683214900_n

คุณ ไพรินทร์  เถื่อนวรรณนา

ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานห้องผ่าตัด ในปี 2556 พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดมีรอบเอวเกินมาตรฐานหญิงไทยที่สวยสง่างามจำนวน 5 คน จากจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 7 คน โดยพบว่าผลรวมของรอบเอวที่เกินมาตรฐานทั้งหมด 33.7 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดมีผลการตรวจเลือดพบไขมันในเลือดสูงจำนวน 5 คน จากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงานที่ผ่านมา การดำเนินกิจกรรมยังไม่เข้มข้น และไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ยังขาดวินัยในการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่ถูกต้อง จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรทำกิจกรรมการดูแลรอบเอว และกิจกรรมอาหารลดไขมัน โดยมีทั้งกิจกรรมที่ทำพร้อมกันในหน่วยงาน และกิจกรรมที่แต่ละคนเลือกทำตามความถนัดของแต่ละบุคคล แต่มีข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพตามหลัก 3 อ.

546365_273868499358216_392630517_n

นางนพวรรณ ศรีชมพู

ภาวะโรคอ้วนลงพุงนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานสูงเป็นสามเท่า เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และสารพัดโรค หากองค์กรใดมีบุคลากรเต็มไปด้วยคนอ้วนลงพุง สมรรถภาพการทำงานก็จะด้อยลงไป ผลผลิตงานขององค์กรย่อมต่ำลงด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนไทย และภาวะเศรษฐกิจของชาติในที่สุด

จากการรายงานผลการตรวจสุขภาพและวัดรอบเอวเจ้าหน้าที่ห้องคลอด ประจำปี 2554 พบว่า เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนลงพุงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น มีเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนัก รอบเอวเกินเกณฑ์ ร้อยละ 47.06 เป็นโรคอ้วนลงพุง ร้อยละ 5.88 เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุง ร้อยละ 41.18 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ ร้อยละ 29.41 และกลุ่มปกติร้อยละ 23.53

จากผลดังกล่าว จึงคิดหาแนวทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้กระบวนการ KM เป็นตัวรวบรวมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิด แนวปฏิบัติตามหลัก 3 อ. พิชิตอ้วน พิชิตพุง คือ อ.อาหาร อ.ออกกำลังกาย และ อ.อารมณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ต่อไป Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนัก ของบุคลากรแผนกเด็กป่วย

kitjapat

นางสาว กิจจาณัฐ    ไพรเผือก

การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งตามมาตรฐาน   HPH PLUS ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีการตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกปี   เพื่อที่จะได้ทราบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลมีสุขภาพเป็นอย่างไร และเพื่อให้บุคลากรได้มีการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของตน เมื่อทราบแล้วจะได้มีการป้องกัน    ดูแล   และก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากพบการเจ็บป่วยก็มีการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ   เพื่อที่บุคลากรของโรงพยาบาลจะเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

จากการตรวจสุขภาพประจำปี 2554 มีเจ้าหน้าที่ในแผนกเด็กป่วยๆอยู่ในกลุ่ม C คือมีน้ำหนักเกิน เกณฑ์ปกติ 5 คนในจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 คนคิดเป็นร้อยละประมาณ 56 ทางแผนกจึงจัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเผื่อให้เจ้าหน้าที่ๆน้ำหนักเกินเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ Continue Reading →

♥ โปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ.(กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนักและรอบเอวเกิน)

59897_105539116175151_7288155_n

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์

จากการดำเนินงาน ปี 2554  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรศูนย์ฯ  โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพ  มีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสโดยผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  เช่น  เสียงตามสาย  จัดกิจกรรมเชิงรุกลงสู่หน่วยงาน สร้างคนต้นแบบ ติดตามเฝ้าระวังน้ำหนักรอบเอว รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพตามรายไตรมาส ผลการดำเนินงานยังพบว่าบุคลากรศูนย์ยังมีปัญหาสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยดูจากการทดสอบสมรภาพทางกายในแต่ละด้านพบว่าในเรื่องความจุปอดระดับต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิมความอ่อนตัวน้อยลงคะแนนพฤติกรรมสุขภาพระดับปรับปรุงสูงขึ้นจึงส่งผลให้บุคลากรมีน้ำหนักและรอบเอวเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นบุคลากรศูนย์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นจึงจำเป็น ต้องมีการแก้ไขในกลุ่มที่เร่งด่วนและมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความเจ็บป่วยด้วยการจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ. ที่เหมาะสมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

Continue Reading →

♥ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรงานเดย์แคร์

1011343_424294414357198_887820778_n

นางพรรณี    ไพบูลย์

ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานเดย์แคร์ เมื่อปี 2556 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และมีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.24 น้ำหนักตัวปกติ จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 23.07และน้ำหนักตัวต่ำจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 7.69 และเมื่อประเมินดัชนีมวลกายในบุคลากรที่มีน้ำหนักตัวต่ำและมากเกินเกณฑ์(ค่าBMI)จำนวน 10 คน พบว่า อ้วน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อ้วนรุนแรง จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 ผอมและน้ำหนักเกิน จำนวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.00 นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่มีมวลไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนัง มากเกินเกณฑ์จำนวน 11 คนคิดร้อยละ 84.62 ต่ำและปกติ จำนวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.69 จะเห็นว่าบุคลากรในงานเดย์แคร์ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเรื่องรอบเอวเกินมาตรฐาน และ มีมวลไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนัง มากเกินเกณฑ์ ร้อยละ 84.62 เท่ากัน รองลงมาคือเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ร้อยละ 69.24 Continue Reading →

♥ ลดและคงสภาพเส้นรอบเอวของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง

1385658_513388192091570_1045244616_n

นางสิรินันท    ธิติทรัพย์

เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ในปี 2557   เน้นการลดรอบเอวให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง คือ เส้นรอบเอว ชาย ไม่เกิน 90 เซนติเมตร และหญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพบุคลากร กลุ่มการพยาบาล ปี 2555 และ ปี 2556 พบว่าบุคลากรกลุ่มการพยาบาล มีรอบเอวเกินมาตรฐานองค์กรไร้พุง คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ 33.3 ตามลำดับ จึงได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3 อ.ในปี 2556 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายคือ บุคลากรกลุ่ม A เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.3 เป็นร้อยละ 55.6 บุคลากรกลุ่ม B ลดลงจากร้อยละ 44.4 เป็นร้อยละ 33.3 และ กลุ่ม C จากร้อยละ 22.2 เป็นร้อยละ 11.1 แต่มีกลุ่มเสี่ยงเรื่องเอวเกินเพิ่มมากขึ้น กลุ่มการพยาบาล จึงเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียน ทั้งก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ เพื่อนำสู่การนำแนวทางการลดและคงสภาพเส้นรอบเอว ไปปฏิบัติ และประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวดังนั้น ในปี 2557 กลุ่มการพยาบาล จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดและการคงสภาพรอบเอว ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง ขึ้นเพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป Continue Reading →

♥ การส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3อ.

1385658_513388192091570_1045244616_n

นางสิรินันท ธิติทรัพย์

กลุ่มการพยาบาล จึงได้นำผลการตรวจสุขภาพ การประเมินพฤติกรรมด้านโภชนาการ และความผาสุกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของปีงบประมาณ 2555 มาวิเคราะห์เป็นการหาโอกาสพัฒนา ในการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ พบว่า สภาวะสุขภาพกายมีบุคลากรกลุ่ม A (ปกติ) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 , กลุ่ม B (ผลเลือดผิดปกติ) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 และกลุ่ม C (รอบเอวเกิน/ น้ำหนักเกิน) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 สำหรับความพึงพอใจในการทำงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.5        เมื่อจำแนกรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศในการทำงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และด้านครอบครัว      อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก (61-80) คิดเป็นร้อยละ 70.6, 75.0, 76.9 และ 78.1 ตามลำดับ จำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีความพึงพอใจในการทำงานขึ้นไปอีก โดยมีการส่งเสริม และแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า การประเมินคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพด้วยแบบประเมินพฤติกรรม      3 อ. 20 ข้อ อยู่ในระดับดี (71-80 คะแนน) มีค่าคะแนน 74.4 คะแนน พฤติกรรม 3 อ. ที่อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (น้อยกว่า60 คะแนน) ได้แก่ จดบันทึกการกินอาหารเพื่อควบคุมพลังงาน, ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 5 วัน และ กินปลา อย่างน้อยวันละ 1 มื้อ มีค่าคะแนน 13.3, 57.8 และ 57.8 คะแนน ตามลำดับ

Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 2