Tag Archives: หญิงตั้งครรภ์
♥ โครงการการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

นางสาวปราณี สุวัฒนพิเศษ

ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะผิดปกติที่พบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของมารดาและทารก การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์อนามัยที่ 8 ยังไม่มีรูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางที่ชัดเจน ไม่เฉพาะเจาะจง ทำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ยังคงพบภาวะโลหิตจางอยู่เมื่อเจาะเลือดซ้ำในครั้งที่ 2  (ปี 2552 – 2554 พบร้อยละ 10.4, 15.5 และ 12.9 ตามลำดับ) จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าความสำคัญในการดูแลผู้รับบริการในกลุ่มนี้ไม่ใช่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการรักษาทางยาอย่างเดียวเท่านั้น ความรู้/ความเข้าใจและการปฎิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้รับบริการก็มีความสำคัญในการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะในเรื่องของการรับประทานยาให้มีประสิทธิภาพ การรับประทานอาหารที่เพิ่มธาตุเหล็ก ดังนั้นจะเห็นว่าบทบาทสำคัญของการดูแลจะไม่ใช่เฉพาะแค่แพทย์และพยาบาล แต่ยังรวมถึงเภสัชกร และโภชนากร ในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดูแลร่วมกัน แต่ที่ผ่านมาศูนย์อนามัยที่ 8 นั้น ยังไม่เคยมีการพูดคุยหรือวางแผนร่วมกันในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางของทีมสหสาขาวิชาชีพ ไม่มีการส่งต่อหรือประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลที่ครอบคลุมในทุกด้าน จากสาเหตุดังกล่าวน่าจะส่งผลให้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์จากการเจาะเลือดครั้งที่ 2 ของศูนย์อนามัยที่ 8 ยังคงสูงอยู่ และถ้าไม่ได้รับการพัฒนา แก้ไข ปัญหาตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เป็นผลกระทบจากการมีภาวะซีดของหญิงตั้งครรภ์ เช่น  การติดเชื้อ การคลอดก่อนกำหนด การคลอดทารกน้ำหนักน้อย เป็นต้น ก็จะยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขต่อไปดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข และพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ในการส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของมารดาและทารก จึงมีโครงการที่จะพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ภาวะโลหิตจางจากทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมุ่งหวังให้อัตราของการเกิดภาวะโลหิตจาง (จากการเจาะเลือดครั้งที่ 2) ในหญิงตั้งครรภ์ลดลงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ Continue Reading →

♥ การศึกษาผลการใช้แนวทางการตรวจภายในครั้งแรกในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ในบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2557

376434_321387787947898_2133662305_n

นางสาวจริยา     บุญอนันต์

ในปี 2555 งานฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ขึ้นซึ่งในระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์คุณภาพนั้น กิจกรรมการตรวจภายในในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 สัปดาห์และไม่มีภาวะแทรกซ้อนนับว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากเป็นการคัดกรองภาวการณ์ติดเชื้อในช่องคลอดก่อนที่จะเริ่มมีอาการ (Asymptomatic vaginal infection. ) โดยถ้าตรวจพบว่ามีการติดเชื้อก็จะทำการรักษาจะมีผลทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ลดลง ทางแผนกฝากครรภ์ได้นำแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์มาใช้ในศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการตรวจภายในครั้งแรก คิดเป็น 69.7 % และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกมีระดับความพึงพอใจต่อแนวทางการตรวจภายในคิดเป็น 82 %

จากการดำเนินการระบบฝากครรภ์คุณภาพในเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตรและจังหวัดชัยนาทนั้น การดำเนินการในเรื่องของการตรวจภายในยังไม่เป็นระบบและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนดังนั้นงานฝากครรภ์ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงเห็นความสำคัญที่จะนำแนวทางการการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมาดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ปัญหา อุปสรรคในแผนกฝากครรภ์ของจังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และจังหวัดพิจิตร ( ตามความสมัครใจ ) เพื่อจะได้พัฒนางานของเขตบริการสุขภาพที่ 3 ให้มีคุณภาพต่อไป

Continue Reading →