Tag Archives: โรงเรียนพ่อแม่
♥ การพัฒนาทักษะผู้สอน

นางจิดาภา ทองเชื้อ

การดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ตึกสูติกรรม มีกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กทารกโดยมีการสอนเรื่องการเล่านิทานและการนวดสัมผัสทารกแรกเกิดแก่มารดาและญาติซึ่งเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรมจำเป็น ต้องมีทักษะการสอนที่ได้จากการฝึกฝนบ่อยๆ และมีแนวทางการสอนที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นตึกสูติกรรมจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีผลให้การเรียนรู้ของมารดาและญาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการนี้ตึกสูติกรรมจึงคัดเลือก “การพัฒนาทักษะผู้สอน” ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้รูปแบบในการพัฒนาทักษะผู้สอนที่เหมาะสมของตึกสูติกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป Continue Reading →

♥ วิธีการพัฒนาผู้สอน

IMG_8402

นางศศิชล หงษ์ไทย

การเป็นผู้สอนนั้นใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นผู้สอนที่ดีคงไม่ง่ายอย่างที่คิดกัน เพราะการทำหน้าที่ผู้สอนมีความจำเป็นต้องอาศัยการพูดหรือการสื่อสารเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีก็คงจะทำหน้าที่ได้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จได้ก็ไม่ดีดังนั้น การเป็นผู้สอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่จำเป็นอีกมากมาย วิทยากรเริ่มต้นที่การพัฒนาทักษะ (Skills) และไม่เพียงแค่เรียนรู้ ฝึกฝนจากการฝึกอบรม แต่ต้องเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ที่ใช้พลังสมอง พลังจิต พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ นอกจากนี้ใน website ของเนชั่น ยังได้กล่าวว่าการเป็นนักพูดหรือวิทยากรที่ดีก็เหมือนกับเด็กหัดขี่จักรยานนั่นเอง ซึ่งขี่ทุกวันก็จะเกิดความชำนาญเหมือนกับการเป็นวิทยากรถ้าฝึกบ่อย ๆ จะชำนาญ

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆข้างต้นรวมถึงการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ที่ผ่านมา จะเห็นว่าได้ว่า ผู้สอนที่ดีนั้นต้องมีทักษะการสอนซึ่งได้จากการฝึกฝนบ่อยๆ ต้องมีการใช้สื่อได้อย่างคล่องแคล่ว และมีแนวทางการสอนที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ดำเนินการแล้ว จนกระทั่งมีการกำหนดเป็นสมรรถนะทางเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพประเด็น “การให้คำแนะนำและความรู้”ในงานโรงเรียนพ่อแม่ (Specific Functional competency)ซึ่งมีทั้งผู้มีสมรรถนะผ่านตามเกณฑ์และไม่ผ่านตามเกณฑ์ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาผู้สอนนั้นยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งนี้ถ้ามีการพัฒนาผู้สอนอย่างต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้ผู้สอนมีสมรรถนะที่เหมาะสม และส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้โรงเรียนพ่อแม่จึงคัดเลือก “วิธีการพัฒนาผู้สอน” ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้รูปแบบในการพัฒนาทักษะผู้สอนที่เหมาะสมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป Continue Reading →

♥ แนวทางการสอนเพื่อให้เด็กงดนมขวดก่อนอายุ 1 ปี 6 เดือน

IMG_8402

นางศศิชล หงษ์ไทย

เนื่องจากผลการสุ่มประเมินการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ในปี 2554 และ 2555 พบว่าอัตราการเลิกนมขวดในเด็ก 1 ปี 6 เดือน ที่กลับมารับบริการที่คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดีจาก 0 กลายเป็น 3.8 และในเด็ก 2 ปี มีการเลิกนมขวดจาก 23.3 เป็น 12.0 โดยรวมในเด็กก่อนอายุ 2 ปีพบว่า มีอัตราการเลิกนมขวดจาก 11.7 เป็น 7.9 ซึ่งถือว่าต่ำมาก นอกจากนี้จากการพูดคุยแนวทางการสอนในบุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีแนวทางและแนวคิดในการดูแลที่แตกต่างกัน แล้วดูแนวโน้มเด็กจะมีการติดนมขวดมากขึ้นเรื่อยๆ อันจะส่งผลทำให้พัฒนาการทางภาษาล่าช้า และมีผลต่อการเกิดฟันผุได้ ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจำเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Continue Reading →