Tag Archives: km
♥ เครื่องมืออยู่ครบเมื่อระบบถูกต้อง

viraiwan

นางสาววิไลวรรณ   สุรารักษ์

เนื่องจากเดิมห้องคลอดมีระบบจัดส่งเครื่องมือที่ใช้แล้วโดยมีการล้างและจัดเป็น set จึงไม่เกิดปัญหาเครื่องมือหาย  ต่อมามีการทบทวนร่วมกับระบบ I C โรงพยาบาลพบว่าไม่ถูกหลัก I C  จึงต้องปฏิบัติระบบ   Center   Supply  เครื่องมือทุกชิ้นต้องส่งลงไปล้างและห่อ set
ที่แผนกบริการกลางจึงจะถูกหลัก I C    แต่เนื่องจากเครื่องมือห้องคลอดมีหลายชนิดและมีจำนวนมากมีการใช้ทุกวันทุกเวร  เมื่อมีการส่งลงไปล้างไม่มีการนับจำนวนชิ้น  ทำให้เกิดปัญหา  แผนกบริการกลางจะโทรศัพท์ประสานว่ามีเครื่องมือไม่ครบอยู่บ่อยครั้ง  เจ้าหน้าที่ห้องคลอดจึงประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยมีการปรับเปลี่ยนและจัดระบบการส่งของ sterile ใหม่เพื่อป้องกัน เครื่องมือสูญหายเพราะเครื่องมือส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง  เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการจัดหาซื้อเครื่องมือ  และมีเครื่องมือใช้อย่างครบถ้วน Continue Reading →

♥ เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์

546365_273868499358216

นางวันวิสา     ฤทธิ์บำรุง

งานห้องคลอดได้ดำเนินการตามนโยบาย โรงพยาบาลสายใยรักฯ สนับสนุนให้แม่ได้โอบกอดลูกทันทีหลังจากคลอดและกระตุ้นให้ดูดนมแม่นาน 1 ชั่วโมง แม่บางรายเมื่อยล้า แขนกอดกระชับได้น้อยลงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก จึงได้ร่วมกันหารูปแบบโดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยพยุงลูกให้อยู่ได้นาน และลดอาการ เมื่อยล้า แขนของแม่ ป้องกันความเสี่ยง ต่อการพลัดตก ขณะทำ early bonding และ early breast feeding การที่มารดาต้องกระตุ้นให้ลูกดูดนมนานในขณะที่ผู้ทำคลอดเย็บแผลด้วย อาจเกิดความเครียดกับกิจกรรมหลายอย่างที่ได้รับจึงหาแนวทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยใช้เสียงเพลงที่สนับสนุนสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านตู้เพลง Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่ยงทางสูติกรรมที่บ้าน

supattha

นางสุพัตรา โค้วสุวรรณ

จากรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ใน พ.ศ. 2552-2554 พบว่า อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  2.00   1.50 และ 5.70 ต่อพันการเกิดมีชีพ ตามลำดับ และพบว่า อัตราน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 5.10  6.30  และ  6.50  ตามลำดับ  และในปี พ.ศ. 2554 พบว่า thick meconium stained  amniotic  fluid  เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนของมารดาในขณะตั้งครรภ์ที่พบมากที่สุด  รองลงมาคือ  Oligohydramios  และ ภาวะพิษแห่งครรภ์  คิดเป็นร้อยละ  11.40   7.20  และ 4.20 ตามลำดับ

การตั้งครรภ์ถือเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การเป็นโรค แต่ถ้าการตั้งครรภ์นั้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจาก การตั้งครรภ์ ทำให้หญิงตั้งครรภ์และทารกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการตาย ดังนั้นการให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ควรเพิ่มเติมจากสตรีตั้งครรภ์ปกติ รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน Continue Reading →

♥ การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในหญิงตั้งครรภ์

junjira

ทพญ.จันจิรา วันแต่ง

จากข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าจำนวนคนไข้หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 จำนวน 2,380 คน 2,145 คน และ 2,540 คน ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อีกกลุ่มหนึ่ง และจากการรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ระหว่างช่วง 12-20 สัปดาห์ ที่เข้าร่วมโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในปี 2552-2553 จำนวน 244 คน พบว่า caries free (ภาวะปราศจากฟันผุ) มีเพียง27.46% และมีภาวะฟันผุ 72.54% และพบภาวะเหงือกอักเสบ 72.54% ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ยังคงมีปัญหาสุขภาพช่องปาก แม้จะได้ ทันตสุขศึกษา หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษรวมทั้งสุขภาพช่องปาก เพราะมีโอกาสเกิดโรคปริทันต์รุนแรงกว่าช่วงเวลาอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน (Muramatsu,Y. and Takaesu, Y., 1994,pp.139-151) และ สภาวะปริทันต์ของมารดายังมีผลต่อน้ำหนักของทารกที่คลอด (Marin, C., et al., 2005, pp. 299-304)

ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราควรมีการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า และการทำความสะอาดช่องปากเป็นการควบคุมคราบจุลินทรีย์วิธีหนึ่ง ที่เรียกว่า mechanical plaque control ซึ่งการควบคุมคราบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถลดการเกิดสภาวะฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ ทั้งนี้รายละเอียดการให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมคราบจุลินทรีย์ มีข้อปลีกย่อย แตกต่างกันไปในทันตบุคลากรแต่ละคน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการให้ทันตสุขศึกษา โดยพิจารณาประสิทธิภาพการควบคุมคราบจุลินทรีย์ หรือ PLAQUE  INDEX Continue Reading →

♥ รูปแบบการสอนผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 1-3 ปี

1920436_731257056905435_1935131893_n

น.ส.สิริวรรณ พันรอด

จากการศึกษาพฤติกรรมการแปรงฟันเด็กของผู้ปกครองที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาในการแปรงฟันให้เด็ก เนื่องจากเด็กไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปกครองแปรงไม่เป็น หรือผู้ปกครองไม่กล้าแปรงฟันให้เด็กเพราะกลัวเด็กเจ็บ ส่งผลให้เด็กมีปัญหาฟันผุ ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นมาในช่องปาก ประกอบกับฟันน้ำนมซี่แรกของเด็กจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน ดังนั้นเพื่อลดการเกิดปัญหาโรคฟันผุในเด็ก และเพื่อให้การให้ทันตสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้ปกครองได้รับความรู้ และพึงพอใจในรูปแบบการสอนกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพจึงได้ทำการหาแนวทางการสอนผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 1-3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 1-3 ปี ต่อไป Continue Reading →

♥ แนวทางการสืบค้นหนังสือด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ

รูปบรรณารักษ์พนักงานราชการ

นาย ธนวัชร์ อังรัตสกุล

การพัฒนาห้องสมุดศูนย์อนามัยที 8 ให้เป็นคลังความรู้  (Knowledge Assets )เดิมมีการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุด เพื่อการสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุด  ในปี 2555 กรมอนามัยมีนโยบายให้ทุกศูนย์อนามัยใช้ระบบเครือข่ายในการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และใช้ทดแทนโปรแกรมห้องสมุดเดิมที่ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้  ดังนั้น กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ ได้นำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้  เพื่อเผยแพร่การใช้โปรแกรมฯ ในการสืบค้นหนังสือห้องสมุด ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ในศูนย์อนามัยที่ 8 ยังไม่รู้จักวิธีการใช้โปรแกรมดังกล่าว จึงคิดจัดทำคู่มือ วิธีการใช้ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ในการสืบค้นหนังสือ เพื่อให้บุคลากรที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ Continue Reading →

♥ พัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

17133_104408586245987_6440945_n

นส.พจน์กาญจณ์   บัณฑิตวงศ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนตามแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๑ โดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของฝ่ายการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและฝ่ายสาธารณสุขทุกภาคส่วน ทำให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้จากเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่พัฒนายกระดับจากการประเมินกระบวนการทำงานสู่การเน้นผลลัพธ์ทางภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ซึ่งวิธีการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ นอกจากองค์ความรู้ของผู้ประเมินแล้วความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  การวัด  การสังเกตจากหลักฐาน ร่องรอยต่างๆ  การตรวจสอบ  การแปลความโดยปราศจากอคติ ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรของศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ ประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์อนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมประเมินมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ข้อมูลถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับจึงได้ เลือกประเด็นแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ เรื่องพัฒนาศักยภาพทีมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับเขตของศูนย์อนามัยที่ ๘  นครสวรรค์ Continue Reading →

♥ อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบ็ญจา   ยมสาร

วัยรุ่นและเยาวชน เป็นกลุ่มประชากรที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปัจจุบันวัยรุ่นและเยาวชนเหล่านั้น กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ได้แก่  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  การทำแท้ง การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIVและเอดส์  โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ทำให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  ปัญหาสังคมและชุมชน  ซึ่งปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตามข้อเสนอของ Bangkok Charter ที่นำมาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ใช้ในการดำเนินงาน  และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ  ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 – 2557  เป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ และมุ่งหวังการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย ระดับพื้นที่ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล  สถานศึกษา  หน่วยบริการสาธารณสุข และอำเภอ  ในการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีการบูรณาการงานกัน  โดยกรมอนามัยได้พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” ขึ้นเพื่อให้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ท้องถิ่นและชุมชน  มีแนวทางการทำงานร่วมกัน  เกิดการบูรณาการการทำงานและมีรูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Continue Reading →

♥ การจัดการความเสี่ยงอย่างมีความสุข

10322479_761478620551695_149237446281097324_n

นางสุมาลัย       นิธิสมบัติ

การจัดการความเสี่ยงเป็นงานที่สำคัญที่จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพทางด้านการบริการและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในการปฏิบัติงานประจำวัน การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนงานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญหรือยังไม่เปิดใจรับการการได้รับใบรายงานอุบัติการณ์ หรือผู้ที่ถูกเขียนใบเสี่ยงก็มักจะเกิดความเครียด บางครั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นความเสี่ยงแต่ไม่กล้าที่จะเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ จึงทำให้การรายงานความเสี่ยงขาดการรายงานขึ้น

Continue Reading →

♥ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพData Base Microsoft office Access

นางวนิดา   ดีพร้อม

งานบริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งในระบบการทำงานซับซ้อน มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ตั้งแต่ การลงทะเบียนความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียน การบันทึกความเสี่ยงส่งให้กับหน่วยงาน การแจ้งความเสี่ยงให้หน่วยงานรับทราบ จนถึงการติดตาม การตอบกลับ การรายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทางด้านเอกสารทั้งสิ้น จากปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความยุ่งยาก เอกสารสูญหาย  ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินงาน ล่าช้า และคลาดเคลื่อนได้   ดังนั้น กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ จึงคิดพัฒนางานเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงคิดพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ด้วย Data BaseMicrosoft office Access เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อไป

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เคยมีความรู้เดิมประสบการณ์จากการอบรมโปรแกรม Microsoft Access ที่ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดขึ้น จึงนำความรู้ในสร้างโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียนที่มีปัญหานี้ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ค้นหา สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งเคยทดลองใช้โปรแกรม Microsoft Access นี้ในการบันทึกข้อมูล การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายฯ ใช้งานได้ดี ข้อแนะนำให้ทดลองใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ให้ทดลองใช้โปรแกรมกับการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียนเหมือนกับโปรแกรมการฝึกอบรมและงาน ICของฝ่ายฯ Continue Reading →

Next Page

Page 1 of 9