Tag Archives: NICU
♥ หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก

narisa

นางนริศา ทิมศิลป์

ทารกที่ NPO หรือทารกที่ยังวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและช่วยหายใจ ยังไม่ได้มีการศึกษาการดูแลช่องปากทารกด้วยน้ำนมColostrum ของมารดา การดำเนินงานจะขอให้แม่เก็บน้ำนม Colostrum ที่ได้มาใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และป้องกันการเกิดอันตรายต่อเยื่อบุในระบบทางเดินอาหารระหว่างที่ทารกยังอยู่ระหว่าง NPO ดังนั้นงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด มีการให้พยาบาลสอนพ่อและแม่ถึงวิธีการดูแลช่องปากด้วยนม Colostrum ใช้ไม้พันสำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงไปที่น้ำนมColostrumซับน้ำนมจนเพียงพอ จากนั้นพ่อแม่ใช้ไม้พันสำลีเข้าไปทำความสะอาดบริเวณกระพุ้งแก้มโดยรอบด้วยนม Colostrum ในกลุ่มอาการทารกมีภาวะหายใจลำบากที่ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ทำได้ทุก2-3 ชั่วโมงในแต่ละครั้งของการดูแลช่องปากด้วยนมมารดา การดูแลช่องปากจะต้องทำต่อเนื่องจนกระทั่งทารกสามารถได้รับอาหารทางปากได้หรือรับจากเต้านมมารดา  Continue Reading →

♥ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลสำหรับการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกที่รับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

299318_264937780184355_692103_n

นางณัฐนันท์  วงษ์มามี

มารดาที่มีบุตรรับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดต้องถูกแยกบุตรออกจากมารดาทันทีหลังคลอด    จึงเป็นการขัดขวางการปรับตัวของมารดา (Holditch-Davis and Miles  2000) และขาดโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกอีกด้วยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือมารดาจะมีโอกาสเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการปรับตัวสู่บทบาทมารดา และการมีความรักใคร่ผูกพันกับทารกต่อไป อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ยังไม่มีรูปแบบการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกอย่างเป็นแบบแผน ทีมผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดของโดนาเบเดียน (Donabedian 1992) ที่ใช้ทฤษฎีระบบ (System theory) เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพบริการ บนความเชื่อที่ว่า ถ้าโครงสร้างขององค์กรดี จะส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานหรือบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ และถ้ากระบวนการดำเนินงาน หรือการบริการสุขภาพดี ก็จะเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี แก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ อีกทั้งผลการศึกษาจะทำให้ได้รูปแบบการดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ มีรูปแบบการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา กับบุตรที่ที่รับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป Continue Reading →

♥ การให้ข้อมูลสุขภาพของทารกวิกฤตแก่มารดาเชิงรุกในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

นางสาวรุ่งฤดี ลิขิตพงศ์ธร

เมื่อทารกแรกเกิดมีภาวะเจ็บป่วย ต้องแยกจากมารดามารับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในงานผู้ป่วยหนัก ทำให้มารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการและแนวทางการดูแลบุตร พยาบาลวิชาชีพจึงต้องให้ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพที่ ครอบคลุมปัญหา ความต้องการ และเสริมพลังอำนาจแก่มารดาและครอบครัวให้สามารถปรับตัวกับความเจ็บป่วยที่วิกฤตของทารกได้

งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด จึงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการให้ข้อมูลสุขภาพในทารกที่มีภาวะวิกฤตแก่มารดา เพื่อให้มารดาได้ข้อมูลสุขภาพที่รวดเร็ว ลดความวิตกกังวล และเพิ่มความพึงพอใจ ต่อระบบการให้ข้อมูลของงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดยิ่งขึ้น

Continue Reading →

♥ การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อโดยใช้กล่องสีรุ้ง ตึก NICU

นางสาวเยาวลักษณ์ กาญจนะ

นื่องจากการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันตามเวลาที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆ  ต้องมีการควบคุมคุณภาพ และมีการนำอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อก่อน  ไปใช้ก่อน  ( First in  first out ) โดยมีการจัดเก็บอุปกรณ์เป็นระบบ ซ้ายไปขวา  หรือหน้าไปหลัง  ซึ่งอุปกรณ์มาใหม่จัดเรียงไว้ด้านซ้าย  หรือด้านหลังของชั้นวางของ  เมื่อหยิบห่ออุปกรณ์ไปใช้ ให้หยิบทางด้านขวาก่อน  หรือหยิบทางด้านหน้าก่อน(ขึ้นกับระบบการจัดวาง) ซึ่งจากวิธีการดังกล่าวได้มีการนำมาใช้แต่ก็ยังพบว่ามีอุปกรณ์หมดอายุภายในหน่วยงาน และไม่ได้นำมาใช้ก่อน ทุกครั้งของการตรวจประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานพบว่าการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ผ่านการทำให้ปราศ จากเชื้อก่อน  (First in  first out )  ไม่ได้มีการนำไปใช้ก่อนซึ่งจากการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม 2555และเดือนกุมภาพันธ์ 2555 พบอุบัติการณ์การจัดเก็บไม่ถูกต้อง 10 ครั้งต่อเดือน

 ดังนั้นจึงได้นำแนวคิดการจัดเก็บอุปกรณ์นั้นโดยนำหลักการเดียวกับ  IV  สีรุ้ง    โดยนำสี 7 สีมาใช้เป็นแนวคิดเพราะว่าใน 1 สัปดาห์มี 7 วันและในแต่ละวันจะมีสีประจำสัปดาห์คือ 7 สี คือวันอาทิตย์ (สีแดง)  วันจันทร์(สีเหลือง)  วันอังคาร(สีชมพู)  วันพุธ (สีเขียว)  วันพฤหัส(สีส้ม)  วันศุกร์(สีฟ้า)    วันเสาร์(สีม่วง)    และของที่เราส่งอบไอน้ำจะมีมีอายุ 7 วันก็จะสามารถเทียบกับสีในแต่ละวันของสัปดาห์ได้  จึงได้นำหลักการนี้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บอุปกรณ์ปราศจากเชื้อในหน่วยงาน

Continue Reading →

♥ การพัฒนาระบบติดตาม การตรวจตามนัดของการมองเห็นและการได้ยินในทารกภาวะวิกฤต

นางนริศา ทิมศิลป์

ทารกที่มีภาวะวิกฤต    และมีข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจการมองเห็นและการได้ยิน   จะได้รับการนัดให้ไปตรวจฯ   แต่จากทะเบียนสถิติใบส่งต่อพบว่ามีทารกไม่ได้รับการตรวจ ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคจอตาในทารกเกิดก่อนกำหนด (ROP) ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงตามมา จนสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดในที่สุด และภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย 1-2 ใน 1,000 ของทารกที่เกิดมีชีพต่อปี ซึ่งการไปตรวจตามนัด จะทำให้ทราบผลการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยในระยะแรกเริ่ม ส่งผลต่อการวางแผนรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ในระยะเวลาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Continue Reading →